WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG GRINDR

Wstęp

Witamy w aplikacji na urządzenia mobilne („Oprogramowanie Grindr”) firmy Grindr LLC („Grindr”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych), w witrynie lub w jakiejkolwiek innej mobilnej lub sieciowej usłudze lub aplikacji stanowiącej własność, kontrolowanej lub oferowanej przez Grindr obecnie lub w przyszłości (łącznie „Usługi Grindr”). Dla zachowania jasności wszelkie referencje w niniejszym dokumencie do „Usług Grindr” uwzględniają „Oprogramowanie Grindr”. Użytkownicy, którzy korzystają z Usług Grindr, pobierają, używają, kupują i/lub subskrybują je (łącznie lub pojedynczo „Użytkownik” we wszystkich odmianach gramatycznych lub „Użytkownicy” we wszystkich odmianach gramatycznych), muszą przestrzegać następujących Warunków korzystania z usług (niniejsza „Umowa”).

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania z Usług Grindr, które mają na celu stworzenie bezpiecznej, autentycznej i szanującej przepisy społeczności naszych użytkowników.  Korzystając z Usług Grindr, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, w tym naszej Polityki prywatności, dlatego należy uważnie przeczytać niniejszą umowę przed utworzeniem konta.  Od czasu do czasu możemy zmieniać treść niniejszej Umowy, dlatego prosimy regularnie sprawdzać, czy została zaktualizowana.  Przypominamy również, że korzystając z Usług Grindr, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

SEKCJA 22 NINIEJSZEJ UMOWY ZAWIERA POSTANOWIENIA REGULUJĄCE SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z UŻYTKOWNIKIEM. W SZCZEGÓLNOŚCI POSTANOWIENIE NA TEMAT ARBITRAŻU ZAWARTE W TEJ SEKCJI, POZA NIELICZNYMI WYJĄTKAMI, WYMAGA ROZSTRZYGANIA SPORÓW POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A GRINDR W DRODZE WIĄŻĄCEGO I OSTATECZNEGO ARBITRAŻU, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK ZREZYGNOWAŁ Z TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. DODATKOWO: (1) UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ OD NAS WYŁĄCZNIE W POSTĘPOWANIU INDYWIDUALNYM, Z WYŁĄCZANIEM POZWÓW ZBIOROWYCH ORAZ (2) UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ W SĄDZIE I PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY O ARBITRAŻ, MOŻLIWYCH SKUTKÓW UMOWY O ARBITRAŻ ORAZ SPOSOBU REZYGNACJI Z UMOWY O ARBITRAŻ ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI 22.

DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII LUB NIEKTÓRYCH INNYCH KRAJÓW POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI: PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI SPECJALNYMI DLA UŻYTKOWNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH („WARUNKI SPECJALNE”). UŻYTKOWNIK MIESZKAJĄCY W KTÓRYMŚ Z PAŃSTW WSKAZANYCH W WARUNKACH SPECJALNYCH MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA LUB WYBRANE CZĘŚCI NINIEJSZEJ UMOWY, NP. UMOWA O ARBITRAŻ, MOGĄ GO NIE DOTYCZYĆ.

Przypominamy, zgodnie z warunkami Sekcji 10 poniżej, że jeśli użytkownik subskrybuje Usługi Premium (zdefiniowane poniżej), takie jak Grindr Xtra lub Grindr Unlimited, warunki Subskrypcji zostaną automatycznie odnowione na koniec okresu subskrypcji wg bieżącej, ustalonej przez Grindr opłaty, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję zgodnie z Sekcją 9 poniżej i instrukcjami dostępnymi  tutaj.

Uwaga dotycząca subskrybentów mieszkających w stanie Kalifornia: użytkownik może anulować subskrypcję i poprosić o zwrot pieniędzy w dowolnym momencie przed północą trzeciego dnia roboczego następującego po dacie subskrypcji.  Jeśli subskrypcję wykupiono przy wykorzystaniu identyfikatora Apple ID, zwroty są obsługiwane przez Apple, a nie Grindr.  Aby poprosić o zwrot pieniędzy, należy odwiedzić stronę https://getsupport.apple.com. Jeśli subskrypcję wykupiono przy użyciu konta w sklepie Google Play lub w inny sposób bezpośrednio od Grindr, należy się skontaktować z obsługą klienta.

Zalecamy zachować kopię niniejszej Umowy.  Użytkownik może otrzymać kopię niniejszej Umowy, pisząc do nas na adres: [email protected]. Jako temat należy podać: Regulamin usługi.

 1. OGRANICZENIA WIEKOWE I BEZPIECZEŃSTWO.
  1. ZAKAZ KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE. Usługi Grindr są przeznaczone WYŁĄCZNIE dla osób pełnoletnich. ŻADNE OSOBY PONIŻEJ OSIEMNASTEGO (18) ROKU ŻYCIA (LUB DWUDZIESTU JEDEN (21) LAT W MIEJSCACH, W KTÓRYCH OSIEMNAŚCIE (18) LAT NIE OZNACZA PEŁNOLETNOŚCI), NIE POWINNY PODEJMOWAĆ PRÓB, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRZEGLĄDANIA, POBIERANIA, POSIADANIA LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG GRINDR.
  2. UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, TWORZĄC KONTO UŻYTKOWNIKA (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) I PODAJĄC DATĘ URODZENIA DO CELÓW WERYFIKACJI WIEKU, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE:
   • MA OBECNIE OSIEMNAŚCIE (18) LAT LUB WIĘCEJ (LUB DWADZIEŚCIA JEDEN (21) LAT W MIEJSCACH, W KTÓRYCH OSIEMNAŚCIE (18) LAT NIE OZNACZA PEŁNOLETNOŚCI);
   • MOŻE ZGODNIE Z PRAWEM PODEJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE I JE SPEŁNIAĆ;
   • NIE ZNAJDUJE SIĘ W KRAJU OBJĘTYM EMBARGIEM RZĄDOWYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OKREŚLONYM PRZEZ RZĄD USA JAKO KRAJ „WSPIERAJĄCY TERRORYZM”; ORAZ
   • NIE ZNAJDUJE SIĘ NA ŻADNEJ LIŚCIE RZĄDOWYCH ZAKAZÓW LUB OGRANICZEŃ STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
 2. BEZPIECZEŃSTWO; INTERAKCJE UŻYTKOWNIKA Z INNYMI CZŁONKAMI; BRAK SPRAWDZANIA PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ LUB WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI.  PRZYPOMINAMY, ŻE GRINDR NIE KONTROLUJE TEGO, CO MÓWIĄ LUB ROBIĄ NASI UŻYTKOWNICY.  UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG GRINDR I SWOJE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI (ZARÓWNO W OBRĘBIE USŁUG GRINDR, JAK I POZA NIMI).  GRINDR NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA, TOŻSAMOŚCI, INTENCJI, LEGALNOŚCI ANI RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW.
  • GRINDR OBECNIE NIE PROWADZI KONTROLI DANYCH O KARALNOŚCI ANI INNYCH TEGO TYPU REJESTRÓW SWOICH UŻYTKOWNIKÓW.  GRINDR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI DANYCH O KARALNOŚCI LUB INNYCH WERYFIKACJI (NA PRZYKŁAD W REJESTRZE PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH) W DOWOLNYM MOMENCIE ORAZ DO WYKORZYSTANIA DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE REJESTRÓW DANYCH W DOWOLNYM CELU.
  • GRINDR NIE WNIKA W HISTORIĘ UŻYTKOWNIKÓW ANI NIE WERYFIKUJE DANYCH POTRZEBNYCH DO ZAŁOŻENIA KONTA, W TYM DOKŁADNOŚCI DATY URODZENIA PODAWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W CELU WERYFIKACJI WIEKU.
  • GRINDR NIE WERYFIKUJE INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCYCH ICH TOŻSAMOŚCI, STANU ZDROWIA, KONDYCJI FIZYCZNEJ ANI INNYCH INFORMACJI.
  • GRINDR TO PLATFORMA PROMUJĄCA SEKSPOZYTYWNOŚĆ.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE W PEWNYCH KONTEKSTACH MOGĄ BYĆ UZNANE ZA NIEWŁAŚCIWE.
  • UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE GRINDR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA LUB KONSEKWENCJE PRAWNE KORZYSTANIA Z GRINDR PRZEZ UŻYTKOWNIKA W MIEJSCACH, KTÓRE MOGĄ OGRANICZAĆ OSOBISTE INTERAKCJE LUB UZNAWAĆ JE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM. UŻYTKOWNIK MUSI PODJĄĆ ŚWIADOMĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ KORZYSTANIA Z APLIKACJI W SWOJEJ LOKALIZACJI I OCENIĆ WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM POTENCJALNE NEGATYWNE KONSEKWENCJE.
 3. UWAGA: WAŻNE ZASTRZEŻENIE NA TEMAT DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI.
  • JAK WYJAŚNIONO W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, ZAAWANSOWANI UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY Z APLIKACJI GRINDR W NIEUPRAWNIONY SPOSÓB LUB INNI UŻYTKOWNICY ZMIENIAJĄCY SWOJĄ LOKALIZACJĘ W CZASIE, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI, MOGĄ WYKORZYSTAĆ TAKIE INFORMACJE O ODLEGŁOŚCI W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA I JEGO TOŻSAMOŚCI.
  • USŁUGI GRINDR SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU INDYWIDUALNEGO WYŁĄCZNIE JAKO OSOBISTE USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA. USŁUG TYCH NIE MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ JAKO SYSTEMU DO LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKÓW W SYTUACJACH NAGŁYCH, ANI POLEGAĆ NA TYCH USŁUGACH W TAKIM CELU. Z USŁUG TYCH NIE MOŻNA KORZYSTAĆ PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM, EKSPLOATACJI POJAZDÓW LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK NIEBEZPIECZNYM ŚRODOWISKIEM WYMAGAJĄCYM NIEZAWODNEGO DZIAŁANIA BĄDŹ W ZWIĄZKU Z INNYM ZASTOSOWANIEM, W KTÓRYM AWARIA LUB NIEDOKŁADNOŚĆ APLIKACJI LUB USŁUG GRINDR MOŻE PROWADZIĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWSTANIA POWAŻNYCH USZKODZEŃ BĄDŹ SZKÓD MAJĄTKOWYCH. USŁUGI GRINDR NIE SŁUŻĄ ODNAJDOWANIU CZŁONKÓW RODZINY, ŚLEDZENIU FLOTY ANI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO CELU HANDLOWEGO BĄDŹ KORPORACYJNEGO. AKTUALNIE DOSTĘPNE SĄ INNE PRODUKTY UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ TAKICH CELÓW.
 4. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI.
  1. Stosowanie poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika Usługi Grindr kontroluje i oferuje firma Grindr ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a korzystanie z Usług przez użytkownika podlega prawu stanu Kalifornia w USA. Grindr nie składa żadnych zapewnień, że Usługi Grindr są odpowiednie do użycia w innych lokalizacjach lub są zgodne z prawem w innych jurysdykcjach. Użytkownicy uzyskujący dostęp do Usług Grindr lub z nich korzystający w innych lokalizacjach robią to na własne ryzyko i ponoszą odpowiedzialność za zgodność tych działań z prawem miejscowym. Zgadzasz się i potwierdzasz, że przekazujesz swoje dane do przetwarzania w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych jurysdykcjach na całym świecie, które mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak kraj zamieszkania. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zbieramy, posługiwać się, i przesyłaj Twoje dane.
  2. Warunki specjalne. Użytkownicy mieszkający w wybranych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii, mogą mieć dodatkowe prawa lub wybrane części niniejszej Umowy mogą ich nie dotyczyć, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji Użytkownika. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Warunki specjalne dotycząca użytkowników międzynarodowych.
  3. Język angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Umowy a wszelkimi przetłumaczonymi jej egzemplarzami, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.
 5. REJESTRACJA KONTA; KORZYSTANIE Z TWOJEGO KONTA.
  1. Rejestracja konta użytkownika. Jeśli użytkownik założy konto w dowolnej Usłudze Grindr („Konto użytkownika”) i przekaże nam informacje, musi zadbać o to, aby informacje te były dokładne i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizowane. Na przykład, jak określono w Sekcji 1.2, akceptując niniejszą Umowę i tworząc Konto użytkownika, użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i że podał dokładną datę urodzenia dla celów weryfikacji wieku.
  2. Konta są przeznaczone wyłącznie do osobistego, indywidualnego użytku użytkownika. Użytkownikowi nie wolno nigdy korzystać z konta innej osoby. Bez pisemnej zgody Grindr użytkownikowi nie wolno kupować, sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić dostępu do swojego Konta użytkownika ani swojej nazwy użytkownika. Użytkownik nie będzie udostępniać ani przekazywać w inny sposób Konta użytkownika ani jego danych uwierzytelniających.
  3. Bezpieczeństwo konta użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie poufności swojego hasła i konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić Grindr o wszelkich przypadkach niedozwolonego użycia swojego konta lub innego przypadku naruszenia bezpieczeństwa.
   • Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że wszelkie materiały uzyskane z serwisu Grindr są wolne od wirusów lub innych zagrożeń.
   • Grindr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani innego sprzętu lub technologii, w tym m.in. szkód spowodowanych naruszeniem bezpieczeństwa lub wirusami, błędami, manipulacją, oszustwem, błędem, pominięciem, przerwaniem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, awarią komputera lub sieci ani jakąkolwiek inną usterką techniczną lub awarią innego rodzaju.
  4. Nie mamy obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej konta użytkownika. Grindr nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji konta użytkownika lub jakichkolwiek danych lub informacji, jakie Użytkownik może dla wygody przechowywać za pośrednictwem konta lub Usług Grindr. Usługi Grindr nie służą przechowywaniu danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie kopii zapasowych swoich danych (np. w odrębnym miejscu zapisując dane kontaktowe osób poznanych za pośrednictwem Usług Grindr).
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Grindr bardzo poważnie traktuje prywatność użytkowników i bezpieczeństwo danych.  Mamy osobną politykę – Politykę prywatności – dotyczącą naszych zasad i praktyk, z którymi należy się zapoznać.  Aby uzyskać informacje o tym, jak Grindr zbiera, używa, i udostępnia dane osobowe użytkownika, należy się zapoznać z naszą Polityką prywatności.  Korzystając z Usług Grindr, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności.
 7. MODYFIKACJE USŁUG. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania, dodawania lub zawieszania działania Usług Grindr lub dowolnych ich części, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej sekcji 7. Równocześnie zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub zawieszania działania Usług Grindr bez powiadomienia, jeśli jest to konieczne w celu przestrzegania przepisów, ochrony lub egzekwowania praw, czy też reagowania na sytuacje kryzysowe lub unikania ich.
  • Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Usługach Premium, które: (a) obniżają funkcjonalność takich Usług Premium dostępną dla użytkownika oraz (b) są obowiązkowe (tj. nie wymagają od użytkownika aktualizacji Oprogramowania Grindr w celu ich wprowadzenia); użytkownik może zamknąć swoje konto w ciągu dziesięciu (10) dni od wprowadzenia takich zmian (zgodnie z postanowieniami w sekcji 11.2) i otrzymać zwrot proporcjonalnych wpłat za niewykorzystane Usługi Premium.
  • Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia, w dowolnym momencie, opłat za dostęp do wszystkich Usług Grindr lub ich części oraz zmiany cen, w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wszelkie zmiany nie wpłyną na opłaty z tytułu Usług Premium, za które Użytkownik już zapłacił.
 8. NASZA WŁASNOŚĆ; NASZE PRAWA WŁASNOŚCI. Usługi Grindr są własnością firmy Grindr i są przez nią obsługiwane. Usługi Grindr, treść, interfejsy graficzne, informacje, grafika, układ, kompilacje, kody komputerowe, produkty, oprogramowanie, usługi, w tym aplikacje na urządzenia mobilne, oraz wszystkie inne elementy Usług Grindr (łącznie „Materiały”) chronione są prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, ustawami o ochronie projektów graficznych, patentami i znakami towarowymi, międzynarodowymi regulacjami prawnymi i konwencjami oraz wszystkimi obowiązującymi prawami własności intelektualnej oraz prawami własności i obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie Materiały zawarte w Usługach Grindr stanowią własność firmy Grindr lub jej podmiotów zależnych bądź powiązanych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe wyświetlane w Usługach Grindr stanowią własność firmy Grindr lub jej podmiotów powiązanych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia udzielonego przez Grindr w niniejszej Umowie, użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, licencjonować, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, prezentować publicznie ani wyświetlać, przekazywać, publikować, edytować, adaptować materiałów, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych ani wykorzystywać w inny sposób.  Usługi i produkty Grindr są chronione różnymi patentami, w tym: Patent USA nr. 8606297, 9749429, 10257292, 10447791, 10708367 i 11102310, jak również zgłoszenie patentowe USA nr 17/393809 (patent zgłoszony). Wyżej wymieniona lista patentów może nie być wyczerpująca.
 9. WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA; ZASADY UŻYTKOWANIA; ZABRONIONE ZACHOWANIE I STOSOWANIE.
  1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROFILU UŻYTKOWNIKA GRINDR dostępne na stronie https://www.grindr.com/community-guidelines/ („Wytyczne”), z dalszymi zmianami, zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Należy dokładnie zapoznać się z Wytycznymi przed skorzystaniem z Usług Grindr.  Wytyczne dotyczą treści i aktywności użytkownika w Usługach Grindr, a także interakcji użytkownika z innymi użytkownikami poza Usługami Grindr.
  2. MOŻEMY USUWAĆ TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ZABLOKOWAĆ JEGO KONTO. Z dowolnego powodu lub bez podawania powodu Grindr może w dowolnym czasie usunąć Treści Użytkownika lub zażądać od Użytkownika usunięcia takich Treści (zgodnie z definicją poniżej). Wszelkie naruszenia Wytycznych lub niniejszej Umowy przez Treści Użytkownika, w sposób określony przez Grindr, mogą spowodować zablokowanie Konta Użytkownika i zawieszenie dostępu Użytkownika do Usług Grindr.
  3. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH NIEDOZWOLONYCH DZIAŁAŃ I ZASTOSOWAŃ:
   1. NIE będzie korzystać z Usług Grindr, jeśli nie jest osobą pełnoletnią; NIE będzie komunikować się z innym użytkownikiem, o którym wie, że nie jest osobą dorosłą zgodnie z prawem, lub ma takie podejrzenie; niezwłocznie zgłosi wszelkie profile osób nieletnich w Usługach Grindr;
   2. NIE będzie angażować się w żadne zachowania, które naruszają Wytyczne lub inne zasady mające zastosowanie do Usług Grindr;
   3. NIE będzie korzystać z Usług Grindr ani żadnych informacji wyświetlanych w Usługach Grindr w celu „prześladowania”, nękania, nadużywania, zniesławiania, grożenia, oszukiwania lub w inny sposób atakowania innych użytkowników;
   4. NIE będzie naruszać prywatności ani innych praw użytkowników, ani gromadzić, próbować gromadzić, przechowywać ani ujawniać bez pozwolenia lokalizacji lub danych osobowych innych użytkowników;
   5. NIE będzie umieszczać na stronie profilu osobistego Usług Grindr materiałów obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych lub zawierających przemoc ani materiałów, które w inny sposób mogą naruszać godność ludzką (w tym na przykład języka, który mógłby zostać uznany za dyskryminujący ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, ekspresję płciową, tożsamość płciową lub wygląd fizyczny);
   6. NIE będzie korzystać z Usług Grindr do użytku komercyjnego lub nieprywatnego, takich jak sprzedaż lub reklama towarów lub usług, próby przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Usług Grindr, pozyskiwanie usług, lub udostępnianie linków do innych stron internetowych lub numerów telefonów linii premium; będziesz korzystać z Usług Grindr do osobistego, niekomercyjnego użytku wyłącznie w sposób i do celów, które zamierzamy;
   7. NIE będziesz korzystać z Usług Grindr do realizacji lub wspierania nielegalnych celów, z naruszeniem przepisów miejscowych, krajowych lub międzynarodowych, w tym przepisów dotyczących przestępstw, substancji nielegalnych lub kontrolowanych, własności intelektualnej, oraz innych praw własności, ochrony danych i prywatności oraz kontroli wywozu i przywozu;
   8. NIE będziesz zamieszczać na swojej stronie profilowej materiałów zawierających nagrania wideo, audio, zdjęcia lub obrazy osób w wieku poniżej osiemnastu (18) lat. W przypadku materiałów zawierających nagrania wideo, audio, zdjęcia lub obrazy osób w wieku powyżej osiemnastu (18) lat wymagana jest wyraźna zgoda takich osób;
   9. NIE będziesz prezentować niechcianych ofert, reklam bądź propozycji ani nie będziesz wysyłać masowej korespondencji reklamowej innym Użytkownikom Usług Grindr. Obejmuje to niechciane informacje reklamowe, materiały promocyjne lub innych niechcianych materiałach, masowych ogłoszenia handlowe, wiadomości zawierające prośbę o przesłanie do kolejnych osób, komunikaty, prośby o przekazanie darowizny lub złożenie podpisu, ankiety lub prośby o uczestnictwo w ankietach czy badaniach;
   10. NIE będziesz podawać się za inną osobę lub podmiot, przekazywać fałszywych informacji dotyczących powiązania z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem ani nie będziesz uzyskiwać dostępu do kont innych Użytkowników;
   11. NIE będzie przedstawiać w nieprawdziwym świetle źródła, charakteru lub zawartości informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług Grindr;
   12. NIE będziesz wyświetlać aplikacji Grindr ani danych profilowych na jakimkolwiek zewnętrznym wyświetlaczu ani monitorze bądź w jakikolwiek inny publiczny sposób;
   13. NIE będziesz usuwać, omijać, blokować, niszczyć ani ingerować w inny sposób w zabezpieczenia Usług Grindr, funkcje zapobiegające lub ograniczające wykorzystywanie lub kopiowanie zawartości dostępnej za pośrednictwem Usług Grindr ani w funkcje ograniczające zakres korzystania z Usług Grindr;
   14. NIE będziesz w żaden sposób świadomie wpływać na działanie Usług Grindr ani komfort korzystania z nich przez innych Użytkowników, w tym poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, robaków lub innego złośliwego oprogramowania;
   15. NIE będziesz publikować, przechowywać, wysyłać, przekazywać ani rozpowszechniać jakichkolwiek informacji ani materiałów, które racjonalna osoba uznałaby za niedopuszczalne, oszczercze, szkalujące, obraźliwe, nieprzyzwoite, skandaliczne, pornograficzne, nękające, zagrażające, krępujące, niepokojące, wulgarne, nienawistne, rasowo lub etnicznie obraźliwe lub obraźliwe na innej podstawie wobec grupy lub pojedynczej osoby, celowo mylące, fałszywe lub w inny sposób nieodpowiednie, nawet jeśli taki materiał lub jego rozpowszechnianie byłyby zgodne z prawem;
   16. NIE będziesz publikować, przechowywać, wysyłać, przekazywać ani rozpowszechniać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które naruszają patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa jakiekolwiek innej osoby;
   17. NIE będziesz korzystać z Usług Grindr razem z produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi w pojazdach lub w inny sposób połączonymi lub komunikującymi się z pojazdami bądź umożliwiającymi w inny sposób kierowanie pojazdem, ustalanie położenia, sterowanie, określania trasy dojazdu w czasie rzeczywistym, zarządzanie flotą lub innymi podobnymi zastosowaniami;
   18. NIE będziesz korzystać z Usług Grindr w związku z pracą w środowisku dużego ryzyka wymagającym niezawodnego działania lub w warunkach, w którym awaria lub niedokładność tej aplikacji lub Usług Grindr może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub fizycznych uszkodzeń bądź szkód majątkowych;
   19. NIE będziesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Usług Grindr ani żadnej ich części, innych kont, systemów komputerowych bądź sieci połączonych z Usługami Grindr lub jakiejkolwiek ich części poprzez ataki hakerskie, kradzież haseł lub innymi sposobami ani nie będziesz wpływać ani usiłować wpływać na prawidłowe działanie Usług Grindr lub na jakiekolwiek działania realizowane w Usługach Grindr;
   20. NIE będziesz badać, skanować ani testować podatności Usług Grindr ani jakiegokolwiek systemu lub sieci; NIE będzie używać botów, pająków, scraperów ani innych zautomatyzowanych sposobów uzyskania dostępu do Usług Grindr w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grindr; NIE będziesz pomijać nagłówków wyłączających funkcje robotów lub innych środków zapobiegawczych lub ograniczających dostęp do Usług Grindr; NIE będziesz w żaden sposób ani w żadnej formie modyfikować Usług; NIE będzie używać ani tworzyć aplikacji ani innego produktu komunikującego się z Usługami Grindr lub umożliwiającego dostęp do treści lub informacji innych Użytkowników bez pisemnej zgody Grindr; ani NIE będziesz korzystać ze zmodyfikowanych wersji Usług Grindr, w tym do celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług Grindr; oraz
   21. NIE będzie wpływać na komfort korzystania z Usług Grindr przez inne osoby ani nie będzie wspierać jakichkolwiek czynności zakazanych w niniejszej Umowie ani do takich działań zachęcać.
 10. USŁUGI PREMIUM; ZAKUPY.
  1. Usługi Premium. Wybrane Usługi, np. Grindr Xtra lub Grindr Unlimited, mogą być udostępniane wyłącznie po utworzeniu Konta Użytkownika i uiszczeniu opłaty („Usługi Premium”). Przy użyciu takiego konta Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług Premium na określony czas, który będzie automatycznie odnawiany. Okres ważności konta, okres przedłużenia oraz łączny koszt każdej Usługi Premium zostanie podany w ramach Usług Grindr lub w innym miejscu przeznaczonym do prezentowania oferty Usług Premium.
  2. USŁUGI PREMIUM SĄ AUTOMATYCZNIE ODNAWIANE.USŁUGI PREMIUM SĄ AUTOMATYCZNIE ODNAWIANE W SPOSÓB CIĄGŁY NA KONIEC OKRESU SUBSKRYPCJI, A OBOWIĄZUJĄCA OPŁATA ZA ODNOWIENIE BĘDZIE NALICZONA AUTOMATYCZNIE ZGODNIE Z METODĄ PŁATNOŚCI (PLUS STOSOWNE PODATKI), BEZ KONIECZNOŚCI JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZE STRONY UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ, ABY USŁUGI PREMIUM BYŁY AUTOMATYCZNIE ODNAWIANE DO CZASU ICH ANULOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ICH ZAWIESZENIA PRZEZ GRINDR ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĄDŹ DO WYGAŚNIĘCIA NINIEJSZEJ UMOWY.
  3. ZASADY ANULOWANIA. UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z USŁUG PREMIUM W DOWOLNYM CZASIE Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. ABY ZREZYGNOWAĆ Z USŁUG PREMIUM, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PODANYMI W USŁUGACH GRINDR. NIE NALICZAMY ŻADNYCH OPŁAT ZA REZYGNACJĘ Z USŁUG. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ANULOWANIA USŁUG PREMIUM SĄ PRZEDSTAWIONE NINIEJSZYM; ABY SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ, MOŻESZ TAKŻE PISAĆ NA ADRES [email protected].
  4. Próbny okres usług Premium. Usługi Premium Grindr mogą czasem być udostępniane bezpłatnie na okres próbny („Okres próbny” lub „Próbne Usługi Premium”). Należy pamiętać, że niniejsza Umowa dotyczy również każdego Okresu próbnego. Podczas rejestracji na Okres próbny Użytkownik może być zobowiązany do podania danych karty kredytowej lub debetowej. W takim przypadku karta kredytowa lub debetowa Użytkownika zostanie obciążona wyłącznie, jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z usługi przed końcem Okresu próbnego. Jeśli zwrócimy się do Użytkownika o podanie danych karty kredytowej lub debetowej, a Użytkownik nie zrezygnuje z usługi przed końcem Okresu próbnego, wówczas możemy przekształcić Okres próbny w płatną subskrypcję i obciążyć kartę kredytową lub debetową Użytkownika opłatą abonamentową obowiązującą przy rozpoczęciu Okresu próbnego. Próbne Usługi Premium są niedostępne dla Użytkowników Usług Premium lub Użytkowników, którzy już wcześniej korzystali z bezpłatnego okresu próbnego, a następnie anulowali go przed uiszczeniem opłaty za Usługi Premium.
  5. Zakupy. Zastrzegamy sobie prawo do poprawy błędów (poprzez zmianę informacji wyświetlanych w Usługach Grindr lub poprzez poinformowanie Użytkownika o błędzie i umożliwienie mu anulowania złożonego zamówienia) lub aktualizowania informacji w dowolnym czasie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Grindr według własnego wyłącznego uznania decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu wniosku Użytkownika o anulowanie zamówienia. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
  6. Kody promocyjne. Grindr może okazjonalnie według własnego uznania oferować kody promocyjne umożliwiające zniżki. Kodów promocyjnych nie można przekazywać, wymieniać na gotówkę lub kredyt ani odliczać od wcześniejszych zakupów. Żadna wymiana na gotówkę nie jest możliwa. Ponadto kodów promocyjnych nie można wykorzystywać razem z innymi ofertami lub rabatami. Kody należy wymieniać przed upływem okresu ich ważności (o ile został podany). Nie można uzyskać nowych kodów promocyjnych na miejsce utraconych. Każdy klient uzyskuje jeden kod promocyjny. Kody promocyjne są anulowane tam, gdzie prawo zabrania ich stosowania. Grindr może w dowolnym czasie oraz według własnego uznania zakończyć lub zmienić oferowane programy promocyjne.
  7. Płatności nie podlegają zwrotowi. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej (w tym w sekcji 25, zgodnie z którą użytkownik jest rezydentem w niektórych stanach w Stanach Zjednoczonych oraz w sekcji Warunki specjalne, w której użytkownik jest mieszkańcem określonych krajów), wszelkie płatności dokonane na rzecz Grindr są ostateczne, a wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnacje są skuteczne od kolejnego okresu rozliczeniowego, w którym przypada termin płatności, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie.
  8. Podatki. O ile nie określono inaczej w czasie zakupu, żadna płatność na rzecz Grindr nie uwzględnia jakichkolwiek podatków, opłat ani należności celnych nałożonych przez organy podatkowe, a Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich takich podatków, opłat lub należności celnych.
  9. Mikrotransakcje. Okresowo użytkownik może mieć możliwość zakupu ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na niektóre funkcje dodatkowe do użytku wyłącznie w Usługach Grindr (łącznie „Mikrotransakcje”). Grindr zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, według własnego uznania, za prawo dostępu do funkcji dodatkowych lub korzystania z nich i/lub może rozpowszechniać funkcje dodatkowe za opłatą lub bez opłat. Grindr może w dowolnej chwili zarządzać, regulować, kontrolować, zmieniać lub usuwać Mikrotransakcje i/lub funkcje dodatkowe. Saldo funkcji dodatkowych wyświetlane na koncie użytkownika nie stanowi salda rzeczywistego ani nie odzwierciedla żadnej zarejestrowanej wartości, ale stanowi miarę zakresu licencji użytkownika. Funkcje dodatkowe nie są objęte opłatami za niekorzystanie, ale licencja dla użytkownika z tytułu Mikrotransakcji wygaśnie zgodnie z warunkami tej Umowy z chwilą, gdy zaprzestaniemy świadczyć nasze Usługi Grindr lub z chwilą zamknięcia lub likwidacji Konta użytkownika w inny sposób. Grindr zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej w przypadku, gdy Grindr skorzysta z takich praw. Świadczenie dodatkowych funkcji do wykorzystania w ramach Usług Grindr stanowi usługę, która rozpoczyna się natychmiast po zatwierdzeniu takich Mikrotransakcji. WSZYSTKIE MIKROTRANSAKCJE ZREALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GRINDR SĄ NIEODWOŁALNE I BEZZWROTNE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE GRINDR NIE MA OBOWIĄZKU ZWROTU PIENIĘDZY Z ŻADNEGO POWODU I ŻE UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMA PIENIĘDZY ANI INNEGO WYNAGRODZENIA ZA NIEWYKORZYSTANE FUNKCJE DODATKOWE PO ZAMKNIĘCIU KONTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY NASTĄPIŁO ONO DOBROWOLNIE CZY PRZYPADKOWO.
 11. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do wybranych Usług Grindr można uzyskać wyłącznie poprzez pobranie Oprogramowania Grindr na urządzenie mobilne. Użytkownik będzie mógł przeglądać swoje treści (w tym zapisy czatów) dopiero po pobraniu Oprogramowania Grindr i zarejestrowaniu konta.
  2. GRINDR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, ALE NIE MA OBOWIĄZKU, MONITOROWANIA UŻYCIA USŁUG GRINDR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM PROCESU REJESTRACJI LUB PRZESYŁANYCH ALBO ODBIERANYCH WIADOMOŚCI, ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI ORAZ PROFILÓW INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. GRINDR ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO (A) ZABLOKOWANIA UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘPU DO USŁUG GRINDR LUB KORZYSTANIA Z NICH, W TYM DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI ORAZ PROFILÓW INNYCH UŻYTKOWNIKÓW (B) ZAMKNIĘCIA KONTA UŻYTKOWNIKA Z DOWOLNEGO POWODU BEZ POWIADOMIENIA I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UŻYTKOWNIKA. ZWROTY KOSZTÓW PRZYSŁUGUJĄ TYLKO W PRZYPADKACH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.
  3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za kontakty z innymi Użytkownikami oraz za całość treści i materiały przekazane do Usług Grindr. Użytkownik zgadza się, że Grindr nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich kontaktów. Grindr zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania sporów pomiędzy Użytkownikiem i innymi Użytkownikami.
  4. Grindr nie kontroluje zawartości kont użytkowników i ich profilów. Grindr ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania takiej zawartości w dowolnym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą zawartość i materiały przekazane do Usług Grindr.
 12. NASZA ODMOWA LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG.
  1. Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym czasie i z dowolnego powodu poprzez wykonanie instrukcji podanej w Usługach Grindr. Po anulowaniu Konta niniejsza Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 25 poniżej.
  2. Jeśli dla Konta Użytkownika ustawione jest rozliczanie cykliczne Usługi Premium,  Użytkownik  może zrezygnować z Konta Użytkownika w dowolnym czasie. Dostęp do konta pozostanie bez zmian w okresie rozliczeniowym lub w okresie, za który została uiszczona płatność.
  3. Grindr może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika w Usługach Grindr lub dostęp bądź korzystanie przez Użytkownika z Usług Grindr lub dowolnej ich części, jeśli Grindr uzna, że treść profilu Użytkownika lub zachowanie Użytkownika w ramach Usług Grindr narusza nasze Warunki korzystania z usługi lub Użytkownik w inny sposób naruszył niniejszą Umowę, lub z każdego innego powodu, według własnego uznania, z zastrzeżeniem sekcji 12.4 i 12.5 poniżej. Ponadto Grindr może w dowolnym czasie usunąć całość lub część Konta Użytkownika lub Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej). Użytkownik zgadza się, że zamknięcie dostępu do Usług Grindr lub Konta Użytkownika bądź jego części może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcji 12.4 poniżej), oraz Użytkownik zgadza się, że Grindr nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie zamknięcie, a zwroty kosztów przysługują mu tylko w przypadkach wyraźnie określonych w niniejszej Umowie (w tym w sekcji 12.5 poniżej). Możemy na przykład dezaktywować Konto Użytkownika z powodu dłuższego braku aktywności. Bez ograniczania przysługujących nam praw, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich Treści Użytkownika z Usług Grindr po zamknięciu lub anulowaniu Konta Użytkownika. Informacje o jakakolwiek podejrzewanej oszukańczej, obraźliwej lub niedozwolonej działalności mogącej być podstawą zablokowania korzystania przez Użytkownika z Usług Grindr mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania. Takie kroki stanowią dodatkowe środki, do jakich firma Grindr może być uprawniona w świetle prawa lub na zasadzie słuszności.
  4. Jeśli Użytkownik zapłacił za Usługę Premium, Grindr doręczy wypowiedzenie dostępu do Usług Grindr lub Konta Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, chyba że treść profilu Użytkownika lub zachowanie Użytkownika w ramach Usług Grindr narusza nasze Warunki korzystania z usługi lub Użytkownik w inny sposób naruszył niniejszą Umowę, w którym to przypadku Grindr może niezwłocznie zawiesić lub zamknąć dostęp do Usług Grindr lub Konta Użytkownika.
  5. Jeśli Użytkownik zapłacił za Usługę Premium, a Grindr zamknął dostęp Użytkownika do Usług Grindr lub Konta Użytkownika, Grindr zwróci proporcjonalną kwotę opłaty za niewykorzystane Usługi Premium, pod warunkiem, że jeśli Grindr zamknie dostęp do Usług Grindr lub Konta Użytkownika z powodu naruszenia przez Użytkownika naszych Warunków korzystania z usługi, Grindr będzie mieć prawo do zatrzymania kwot zapłaconych z tytułu Usług Grindr. W przypadku, gdy jest to wymagane na mocy prawa (np. w Wielkiej Brytanii) Grindr zatrzyma tylko taką kwotę, która pokrywa wszystkie koszty i inne straty, jakie Grindr ponosi w wyniku naruszenia, co może oznaczać, że zwrot kosztów nie będzie przysługiwać Użytkownikowi.
  6. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Google, Apple lub inny zewnętrzny dostawca platform (stosownie do okoliczności, w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika) może być zarejestrowanym podmiotem w dziedzinie transakcji dotyczących Usług Grindr. W takim przypadku Użytkownik może zażądać zwrotu kosztów, do których ma prawo na mocy niniejszej Umowy poprzez aplikację App Store, Google Play lub inną platformę (w zależności od przypadku).
  7. Jeśli użytkownik uważa, że Grindr zawiesił lub zamknął jego Konto użytkownika przez pomyłkę, może skontaktować się z nami pod adresem [email protected] w dowolnym momencie.
 13. TREŚCI UŻYTKOWNIKA.
  1. Usługi Grindr umożliwiają Użytkownikowi oraz innym Użytkownikom przesyłanie treści i materiałów (np. zdjęć, pomysłów, notatek, koncepcji lub twórczych sugestii) do Grindr i innych Użytkowników („Treści Użytkownika”) oraz przechowywanie, udostępnianie i/lub publikowanie takich Treści Użytkownika w Usługach Grindr oraz u innych Użytkowników.
  2. Jak określono w sekcji 2 powyżej, użytkownik  ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne treści, konsekwencje publikowania Treści użytkownika oraz za swoje interakcje z innymi użytkownikami.
  3. W zawiązku z Treściami użytkownika użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) jest posiadaczem lub dysponuje wymaganymi licencjami, prawami, zgodami i zezwoleniami na korzystanie i upoważnia Grindr do korzystania z całości praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Treściami użytkownika, tak aby umożliwić włączenie i użycie Treści użytkownika w sposób przewidziany w Usługach Grindr oraz niniejszej Umowie; oraz (ii) ma pisemne pozwolenie i/lub zgodę każdej możliwej do zidentyfikowania osoby uwzględnionej w Treściach użytkownika na wykorzystanie jej imienia i nazwiska lub wizerunku, tak aby umożliwić włączenie i użycie Treści użytkownika w sposób przewidziany w Usługach Grindr oraz niniejszej Umowie. Dla zachowania jasności użytkownik zachowuje całość praw własności związanych z Treściami użytkownika.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Usług Grindr będzie miał dostęp do Treści użytkownika z różnych źródeł, a Grindr nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo ani prawa własności intelektualnej związane z takimi Treściami użytkownika. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że może mieć dostęp do niedokładnych, obraźliwych, nieprzyzwoitych bądź niewłaściwych Treści użytkownika.
  5. Grindr nie przyjmuje odpowiedzialności powstałej w związku z Treściami użytkownika lub z nich wynikającej. Grindr nie przyjmuje odpowiedzialności za aktywne monitorowanie Treści użytkownika pod kątem nieodpowiedniej zawartości. Jeśli Grindr w dowolnym momencie zdecyduje się według własnego uznania monitorować Treści użytkownika, firma Grindr nie będzie odpowiadać za zawartość Treści użytkownika, nie będzie zobowiązana do zmiany ani usunięcia nieodpowiednich Treści użytkownika ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za zachowanie użytkownika udostępniającego Treści użytkownika. Ponadto Grindr nie poleca i nie posiada kontroli nad zawartością Treści użytkownika udostępnionych przez innych użytkowników. Grindr nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, dotyczących zawartości Treści użytkownika ani ich dokładności lub rzetelności. Niemniej jednak Grindr zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi udostępniania Treści użytkownika oraz do ich edytowania, ograniczania lub usuwania z dowolnego powodu oraz w dowolnym czasie.
  6. Treści użytkownika stanowią własność udostępniającego je użytkownika z zastrzeżeniem licencji Grindr do takich Treści użytkownika wynikającej z niniejszej Umowy. Użytkownik nie może udostępniać, wyświetlać ani powielać Treści użytkownika innej osoby z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy niniejszej Umowy.
  7. Użytkownik niniejszym udziela i oświadcza, że ma prawo do udzielenia Grindr nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej i w pełni opłaconej światowej licencji na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i przedstawianie, opracowywanie dzieł pochodnych oraz włączanie do innych dzieł oraz inne użycie i wykorzystanie Treści Użytkownika (w drodze nieograniczonej liczby podlicencji), wyłącznie na potrzeby włączania Treści Użytkownika do Usług Grindr oraz w inny sposób dozwolony na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się (i umożliwi zrzeknięcie się) wszelkich roszczeń i żądań dotyczących praw osobistych lub innych praw dotyczących autorstwa swoich Treści Użytkownika. Ponadto w związku ze sprzedażą firma Grindr lub jej aktywów Użytkownik niniejszym udziela Grindr prawa do sprzedaży lub przeniesienia Treści Użytkownika na rzecz osób trzecich. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania, gromadzenia i udostępniania informacji Użytkownika, w tym Treści Użytkownika zawiera nasza Polityka prywatności.
  8. Użytkownicy przekazujący Grindr opinie lub sugestie dotyczące Usług Grindr („Opinie”) niniejszym udzielają Grindr wieczystej, nieodwołalnej, obejmującej cały świat licencji (wraz z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z takiej Opinii i powiązanych informacji w sposób, jaki Grindr uzna za odpowiedni. Grindr będzie traktować Opinie przekazane Grindr przez Użytkownika jako informację niepoufną i niezastrzeżoną. W żadnym przypadku Grindr nie ma obowiązku rekompensowania Użytkownikowi przesłania Opinii. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać Grindr żadnych informacji ani pomysłów, które Użytkownik traktuje jako poufne lub zastrzeżone bądź za które oczekuje rekompensaty.
 14. WITRYNY, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH; LINKI.
  1. Usługi Grindr mogą zawierać linki do innych witryn lub usług udostępniane w reklamie lub w inny sposób („Witryny zewnętrzne”) wyłącznie dla wygody Użytkowników. Grindr nie poleca żadnej z takich powiązanych stron ani żadnych informacji, materiałów, produktów bądź usług uwzględnionych na innych powiązanych stronach lub stronach dostępnych przez inne powiązane strony. Ponadto Grindr nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, dotyczących informacji, materiałów, produktów bądź usług uwzględnionych na powiązanych stronach lub przez nie udostępnianych. Dostęp do powiązanych stron oraz korzystanie z nich, w tym z informacji, materiałów, produktów bądź usług uwzględnionych na powiązanych stronach lub przez nie udostępnianych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Nie kontrolujemy takich Witryn zewnętrznych, a niniejsza Umowa nie ma zastosowania do spółek, których Grindr nie jest właścicielem bądź których nie kontroluje, ani do działań osób, które nie są zatrudnione przez firmę Grindr ani jej nie podlegają. Użytkownik powinien zawsze sprawdzić warunki korzystania z Witryn zewnętrznych.
  2. Korespondencja lub działalność handlowa prowadzona przez Użytkownika z reklamodawcami, z którymi kontakt został nawiązany w Usługach Grindr lub poprzez te Usługi, bądź uczestnictwo w promocjach organizowanych przez takich reklamodawców, odbywa się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a takim reklamodawcą. Użytkownik zgadza się, że firma Grindr nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takiej działalności lub w wyniku obecności takich reklamodawców w Usługach Grindr.
  3. Strony inne niż Grindr mogą świadczyć usługi i sprzedawać produkty za pośrednictwem Usług Grindr. Nie ponosimy odpowiedzialności za analizę lub ocenę takich transakcji bądź zawartości oferty na takie produkty lub usługi oraz nie gwarantujemy dostępności żadnej takiej oferty. Grindr nie przyjmuje odpowiedzialności za działania, produkty lub zawartość oferowaną przez jakąkolwiek taką osobę trzecią. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką prywatności oraz innymi warunkami korzystania osób trzecich.
  4. Poprzez użycie aplikacji zewnętrznych łączących użytkownika z Usługami Grindr („Aplikacje zewnętrzne”) użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Grindr może przekazywać Treści użytkownika do Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych poprzez interfejsy API opracowane i utrzymywane przez takie Witryny zewnętrzne lub Aplikacje zewnętrzne. Grindr nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane Treści użytkownika z Usług Grindr do Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych ani za użycie Treści użytkownika w jakiejkolwiek Witrynie zewnętrznej lub Aplikacji zewnętrznej. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania i polityką prywatności Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych. Należy pamiętać, że sposób, w jaki Aplikacje zewnętrzne wykorzystują, przechowują i ujawniają informacje użytkownika, podlega wyłącznie zasadom tych Aplikacji zewnętrznych, a Grindr nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani inne działania witryn internetowych lub usług osób trzecich, które mogą być włączone w ramach Usług. Grindr nie ponosi odpowiedzialności za funkcje, treści bądź inne materiały dostępne w Witrynie zewnętrznej lub Aplikacji zewnętrznej ani nie promuje i nie poleca takich funkcji, treści bądź materiałów. Grindr nie sprawdza, nie audytuje ani nie popiera Witryn zewnętrznych ani Aplikacji zewnętrznych. Użytkownik przechodzący do Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych robi to na własne ryzyko i wyraża zgodę, że korzystanie z Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych odbywa się na zasadzie „tak, jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji udzielanych na działanie Witryn zewnętrznych lub Aplikacji zewnętrznych, a niniejsza Umowa nie ma zastosowania do korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek Witryny zewnętrznej lub Aplikacji zewnętrznej.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Grindr, świadcząc Usługi Grindr, może łączyć Treści Użytkownika i informacje dotyczące lokalizacji dla Kont Użytkownika w Usługach Grindr z zewnętrznymi źródłami informacji oraz aplikacjami zewnętrznymi.
  6. W zakresie, w jakim Treści użytkownika zawierają dane osobowe użytkownika (zgodnie z definicją w Polityce prywatności), wszelkie transfery takich danych osobowych będą podlegać naszej Polityce prywatności oraz polityce prywatności Strony trzeciej.
 15. REKLAMA. Firma Grindr oraz wszyscy jej licencjobiorcy mogą publicznie wyświetlać reklamy oraz inne informacje prezentowane w towarzystwie Treści użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do żadnego wynagrodzenia za takie reklamy. Sposób, tryb oraz zakres takich reklam może ulec zmianie bez powiadomienia, a Grindr nie ma w tej materii żadnych zobowiązań wobec użytkownika.
 16. LICENCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH.
  1. Urządzenie mobilne. Korzystanie z Oprogramowania Grindr wymaga posiadania urządzenia mobilnego zgodnego z Usługami Grindr. Grindr nie gwarantuje, że Usługi Grindr będą kompatybilne z urządzeniem mobilnym Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty ponoszone w związku z korzystaniem z Usług Grindr na urządzeniu mobilnym, w tym opłaty za wiadomości tekstowe, opłaty roamingowe oraz opłaty za przesyłanie danych. W przypadku niejasności dotyczących opłat naliczanych w związku z korzystaniem z Usług Grindr, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej przed rozpoczęciem korzystanie z Usług Grindr.
  2. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej Umowy, Grindr niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na (i) korzystanie ze skompilowanej kopii kodu Oprogramowania Grindr dla Konta Użytkownika na urządzeniu mobilnym będącym wyłączną własnością Użytkownika lub leasingowanym przez Użytkownika do osobistego i niekomercyjnego użytku, oraz (ii) korzystanie z Usług Grindr (innych niż Oprogramowanie Grindr) do osobistego i niekomercyjnego użytku przez Użytkownika określonego przez Grindr, zgodnie z informacją publikowaną okresowo przez Grindr.
  3. Ograniczenia. NIE wolno: (i) modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani poddawać inżynierii wstecznej Usług Grindr lub jakiejkolwiek technologii udostępnionej w związku z Usługami Grindr, z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo bez możliwości zrzeczenia się umowy; (ii) najmować, dzierżawić, pożyczać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać Usługi Grindr osobom trzecim lub korzystać z Usług Grindr w celu udostępniania tymczasowego lub podobnych usług osobom trzecim; (iii) wykonywać kopie Usług Grindr; (iv) usuwać, omijać, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób zakłócać związane z bezpieczeństwem funkcje Usług Grindr, funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usług Grindr, albo funkcje, które egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług Grindr; ani (v) tworzyć rozszerzenia produktów związanych z Usługami Grindr lub które współdziałają z Usługami Grindr, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo bez możliwości zrzeczenia się umowy; lub (vi) usuwać informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Usługach Grindr.
  4. Uaktualnienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grindr może oferować zaktualizowane wersje Usług Grindr oraz może automatycznie aktualizować wersję Usług Grindr, z której Użytkownik korzysta na swoim urządzeniu mobilnym lub w inny sposób. Użytkownik wyraża zgodę na taką automatyczną aktualizację na swoim urządzeniu mobilnym i zgadza się, że warunki niniejszej Umowy będą miały zastosowanie do wszystkich takich uaktualnień. Użytkownik wyraża zgodę, że Grindr nie będzie ponosić odpowiedzialności przed Użytkownikiem za żadne takie aktualizacje.
  5. Kod open source. W zakresie, w jakim Usługi Grindr korzystają z kodów typu open source lub kodów podmiotów zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w ramach Usług Grindr, takie kody typu open source lub kody osób trzecich podlegają ewentualnym umowom licencyjnym zezwalającym na ich wykorzystywanie.
  6. Prawa zastrzeżone. Powyższa licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy nie stanowi sprzedaży Usług Grindr ani ich kopii, a firma Grindr, jej partnerzy lub dostawcy zachowują całość praw, tytułów i udziałów związanych z Usługami Grindr (oraz wszelkimi ich kopiami). Każda próba przeniesienia przez Użytkownika dowolnego prawa, obowiązku bądź zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy jest nieskuteczna, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Grindr zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.
  7. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo. Nazwy i logotypy związane z Usługami Grindr stanowią własność Grindr. Użycie tych znaków jest niedozwolone bez uprzedniego pisemnego upoważnienia i zgody Grindr. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  8. Rządowi użytkownicy końcowi. Usługi Grindr są przeznaczone do użytku przez osoby indywidualne, a nie instytucje rządowe. Jeśli Grindr zgodzi się na korzystanie z Usług Grindr w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych będą korzystać z Usług Grindr bez zezwolenia, wówczas użycie, powielenie, modyfikowanie, udostępnianie, przedstawianie, rozpowszechnianie i ujawnianie Usług Grindr (lub ich części) przez przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie oraz w odpowiednich przepisach DFARS 227.7202-1(a) i 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (październik 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 lub FAR 52.227-14 (ALT III). W innych przypadkach żadne postanowienie niniejszej Umowy ani żaden inny zapis nie nadaje użytkownikowi rządowemu praw do Usług Grindr szerszych niż prawa określone w niniejszej Umowie.
  9. Kontrola eksportu. Usługi Grindr pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i podlegają ustawowym i wykonawczym przepisom Stanów Zjednoczonych w zakresie eksportu. Użytkownikowi nie wolno eksportować ani powtórnie eksportować Usług Grindr do określonych krajów, osób i podmiotów objętych embargiem na eksport z USA. Dodatkowo Usługi Grindr mogą podlegać przepisom w zakresie importu i eksportu obowiązującym w innych krajach. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich amerykańskich i zagranicznych przepisów związanych z użyciem usług Grindr.
  10. Sklepy z aplikacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że dostępność Usług Grindr zależy od osoby trzeciej, od której użytkownik uzyskał Usługi Grindr, np. ze sklepu Android Market lub Apple App Store (każdy z nich nazwany jest „Sklepem z aplikacjami”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa zawarta jest pomiędzy użytkownikiem i Grindr, a Sklep z aplikacjami nie jest stroną umowy. W każdym Sklepie z aplikacjami mogą obowiązywać inne warunki korzystania, na które użytkownik musi wyrazić zgodę przed pobraniem Usług Grindr. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków odpowiedniego Sklepu z aplikacjami, a licencja użytkownika na korzystanie z Usług Grindr zależy od realizacji takich warunków.
 17. NASZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI; BRAK GWARANCJI DLA UŻYTKOWNIKA.
  1. WYBRANE MIEJSCOWE ORAZ KRAJOWE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. JEŚLI TAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIK MOŻE DYSPONOWAĆ DODATKOWYMI PRAWAMI. DLA TAKICH UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONO PEWNE WYJĄTKI W „SPECJALNYCH WARUNKACH DLA UŻYTKOWNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH”.
  2. USŁUGI GRINDR I WSZELKIE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI LUB APLIKACJE UDOSTĘPNIANE W POŁĄCZENIU Z USŁUGAMI GRINDR LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ PRZEKAZYWANE, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, I ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. FIRMA GRINDR, JEJ DOSTAWCY, SPÓŁKI POWIĄZANE I LICENCJODAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI.
  3. FIRMA GRINDR, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W USŁUGACH GRINDR BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI BĘDĄ ELIMINOWANE LUB ŻE USŁUGI GRINDR LUB SERWER, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO SĄ ŚWIADCZONE, JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.
  4. FIRMA GRINDR, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY (W TYM LICENCJODAWCY GRINDR Z BRANŻY OPERATORÓW SIECI BEZPRZEWODOWYCH) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAJĄ ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYCIA ANI WYNIKÓW UŻYCIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI LUB INNYCH USŁUG GRINDR W ZAKRESIE M.IN. ICH BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI, POPRAWNOŚCI CZY RZETELNOŚCI. UŻYTKOWNIK (A NIE FIRMA GRINDR ANI JEJ DOSTAWCY BĄDŹ LICENCJODAWCY) PRZYJMUJE NA SIEBIE KOSZT WSZELKICH USŁUG LUB SPRZĘTU WYMAGANEGO DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUG GRINDR. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE POBIERANIE LUB OTRZYMYWANIE W INNY SPOSÓB MATERIAŁÓW LUB DANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GRINDR ODBYWA SIĘ WEDŁUG UZNANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ NA JEGO RYZYKO.
  5. GRINDR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK, INNY CZŁONEK LUB OSOBA TRZECIA ZAMIESZCZA, WYSYŁA LUB OTRZYMUJE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GRINDR. Z WSZELKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GRINDR UŻYTKOWNIK KORZYSTA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO.
  6. GRINDR ZRZEKA SIĘ I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA LUB INNEGO CZŁONKA W SERWISACH GRINDR LUB POZA NIMI.
 18. TWOJE ODSZKODOWANIE DLA NAS; NIE NARAŻASZ GRINDR NA SZKODY. Użytkownik zgadza się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Grindr (oraz jej firmy stowarzyszone, wykonawców, pracowników, agentów, dostawców, licencjodawców, następców i cesjonariuszy) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami, działaniami, stratami, kosztami, szkodami i innymi zobowiązaniami, w tym opłatami za usługi prawne lub jakimikolwiek prawami do udziału, odszkodowania, subrogacji lub innymi podobnymi prawami, wniesionymi przez osobę trzecią, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z:
  • dostępem, korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Usług Grindr (w tym wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek danych o lokalizacji);
  • Treściami użytkownika;
  • interakcjami Użytkownika z innymi Użytkownikami w ramach Usług Grindr lub poza nimi (w tym naruszania przez Użytkownika praw innych osób lub podmiotów);
  • naruszeniami przez Użytkownika niniejszej Umowy lub innych zasad dotyczących Usług Grindr, w tym Wytycznych; lub
  • wszelkimi stronami, produktami, usługami i linkami osób trzecich zamieszczonymi w Usłudze Grindr lub dostępnymi za jej pośrednictwem.

  Grindr zastrzega sobie prawo do podjęcia, na koszt użytkownika, samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w przypadku jakichkolwiek roszczeń, przed którymi użytkownik zobowiązany jest bronić Grindr, a użytkownik zgadza się współpracować z Grindr przy obronie przed takimi roszczeniami. Takie zobowiązanie do obrony oraz zwolnienia z odpowiedzialności jest interpretowane w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa i zachowuje moc prawną po wygaśnięciu bądź wypowiedzeniu niniejszej Umowy oraz zaprzestaniu korzystania przez użytkownika z Usług Grindr.

 19. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I SZKÓD.
  1. WYBRANE STANOWE, MIEJSCOWE ORAZ KRAJOWE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEŚLI TE PRZEPISY DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POSTANOWIENIA PONIŻEJ MOGĄ GO NIE DOTYCZYĆ. DLA TAKICH UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONO PEWNE WYJĄTKI W „SPECJALNYCH WARUNKACH DLA UŻYTKOWNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH”.
  2. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU, W TYM ZANIEDBANIA, FIRMA GRINDR (CO DO CELÓW NINIEJSZEJ SEKCJI 19 OBEJMUJE JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, POLEGAJĄCE NA UZALEŻNIENIU, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY ZWIĄZANE Z LUB WYNIKAJĄCE Z: (A) KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG GRINDR; (B) UJAWNIENIE, WYŚWIETLANIE LUB UTRZYMANIE INFORMACJI O LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA; (C) KORZYSTANIE Z USŁUG GRINDR LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG GRINDR; (D) OGÓLNIE USŁUGI GRINDR (W TYM OPROGRAMOWANIE GRINDR) LUB SYSTEMY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ USŁUGI GRINDR; LUB (E) WSZELKIE INNE INTERAKCJE Z GRINDR LUB INNYM UŻYTKOWNIKIEM USŁUG GRINDR, NAWET JEŚLI GRINDR LUB UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL GRINDR ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU NINIEJSZEJ UMOWY I, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIŁY SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
  3. W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GRINDR (LUB JEJ POWIĄZANYCH SPÓŁEK, WYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH) ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY SKŁADANIA ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB UŻYCIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUG GRINDR (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY (TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), GWARANCYJNY CZY INNY) NIE PRZEKRACZA KWOT UISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO USŁUG GRINDR W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ROSZCZENIA LUB KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WIĘKSZA.
  4. NINIEJSZA SEKCJA 19 NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ GRINDR NIE MOŻE WYKLUCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.
 20. POTWIERDZENIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z ZAWARCIA UMOWY Z GRINDR. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE FIRMA GRINDR ZAOFEROWAŁA SWOJE USŁUGI, USTALIŁA ICH CENNIK, I ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ, POLEGAJĄC NA ZASTRZEŻENIACH GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE ODZWIERCIEDLAJĄ RACJONALNY I SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ RYZYKA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKA I GRINDR ORAZ ŻE ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE STANOWIĄ GŁÓWNĄ PODSTAWĘ ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I GRINDR. FIRMA GRINDR NIE MOGŁABY ŚWIADCZYĆ USŁUG GRINDR NA RZECZ UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB UZASADNIONY EKONOMICZNIE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ I ZASTRZEŻEŃ.
 21. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym zwalnia nas (i nasze spółki zależne, wykonawców, pracowników, agentów, dostawców, licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy) z oraz niniejszym zrzeka się wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działań i przyczyn powództw wszelkiego rodzaju i natury (w tym obrażenia ciała, stres emocjonalny, kradzież tożsamości, śmierć, utrata i uszkodzenie mienia lub jakiekolwiek prawo do udziału, odszkodowanie lub subrogacja), które powstały lub wynikają bezpośrednio z albo pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do:
  • dostępu użytkownika do Usług Grindr, korzystania z nich lub ich nadużywania (w tym wykorzystywania lub nadużywania przez użytkownika jakichkolwiek danych dotyczących lokalizacji);
  • Treściami użytkownika;
  • interakcji użytkownika z innymi użytkownikami Usług Grindr lub poza usługami Grindr (w tym wszelkie naruszenia przez użytkownika praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu);
  • naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy lub innych zasad dotyczących Usług Grindr, w tym Wytycznych; lub
  • wszelkimi stronami, produktami, usługami i linkami osób trzecich zamieszczonymi w Usłudze Grindr lub dostępnymi za jej pośrednictwem.

  Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzeka się kalifornijskiego kodeksu cywilnego § 1542, który stanowi, że „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel lub strona zwalniająca nie wie ani których istnienia nie podejrzewa na swoją korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, oraz że, gdyby były mu znane, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną”.

 22. ROZSTRZYGANIE NASZYCH SPORÓW; ZGODA NA ARBITRAŻ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym postanowieniem dotyczącym arbitrażu. O ile użytkownik nie zrezygnuje w sposób opisany w punktach 12 i 13 poniżej, niniejsze postanowienie arbitrażowe zobowiązuje użytkownika do rozstrzygania sporów z Grindr i ogranicza sposób, w jaki użytkownik może dochodzić od nas zadośćuczynienia.
  1. Użytkownik i Grindr zgadzają, że wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć ze wzajemnej relacji dotyczące użycia przez użytkownika Usług Grindr lub dostępu do nich bądź ważności, wykładni, naruszenia, egzekwowania lub wypowiedzenia niniejszej Umowy lub w inny sposób związane z Grindr (łącznie „Przewidziane kwestie sporne”) będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 22.
  2. Nieformalne rozwiązanie. Użytkownik i Grindr zgadzają się, że starania prowadzone w dobrej wierze, w sposób nieformalny w celu rozwiązania sporów mogą doprowadzić do szybkiego, taniego i wzajemnie korzystnego wyniku. W związku z tym użytkownik i Grindr uzgadniają, że zanim którakolwiek ze stron rozpocznie arbitraż przeciwko drugiej stronie (lub rozpocznie postępowanie w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeśli strona tak zdecyduje), spotkają się osobiście lub skomunikują się telefonicznie lub w ramach wideokonferencji, w dobrej wierze, starając się nieformalnie rozwiązać wszelkie Spory objęte niniejszym postanowieniem arbitrażowym („Nieformalna konferencja rozstrzygania sporów” lub „Konferencja”). Jeśli użytkownik jest reprezentowany przez doradcę, jego doradca może uczestniczyć w konferencji, ale użytkownik również będzie w niej uczestniczyć. Strona inicjująca Spór musi powiadomić drugą stronę na piśmie o swoim zamiarze zainicjowania Konferencji („Zawiadomienie”), która odbędzie się w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania przez drugą stronę takiego Zawiadomienia, chyba że strony wspólnie uzgodnią przedłużenie. Powiadomienie dla Grindr o zamiarze zainicjowania Konferencji należy wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Powiadomienie musi zawierać: (1) imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika (jeśli je posiada); (2) imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail Twojego doradcy, jeśli taki istnieje; oraz (3) opis Sporu użytkownika. Konferencja będzie zindywidualizowana w taki sposób, że za każdym razem, gdy którakolwiek ze stron zainicjuje Spór, musi odbyć się oddzielna Konferencja, nawet jeśli ta sama kancelaria prawna lub grupa kancelarii prawnych reprezentuje wielu użytkowników w podobnych przypadkach, chyba że wszystkie strony wyrażą na to zgodę; wiele osób inicjujących Spór nie może uczestniczyć w tej samej Konferencji, chyba że wszystkie strony wyrażą na to zgodę. W okresie między otrzymaniem Zawiadomienia a Konferencją żaden z warunków niniejszego postanowienia arbitrażowego nie zabrania stronom angażowania się w nieformalną komunikację w celu rozstrzygnięcia Sporu strony inicjującej. Udział w Konferencji jest warunkiem zawieszającym i wymogiem, który musi zostać spełniony przed rozpoczęciem arbitrażu. Okres przedawnienia i wszelkie terminy opłat za zgłoszenie będą naliczane, podczas gdy strony zaangażują się w proces Konferencji wymagany przez niniejszą sekcję.
  3. Prawo właściwe. Użytkownik i firma Grindr zgadzają się, że prawo federalne Stanów Zjednoczonych, w tym Ustawa o arbitrażu federalnym (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. § 1 i nast. („FAA”) oraz (w zakresie, w jakim nie jest to niezgodne z prawem federalnym ani nie jest przez nie wyłączone) prawo stanu Kalifornia, USA, bez względu na normy kolizyjne, będzie regulować wszystkie Przewidziane kwestie sporne, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach specjalnych.
  4. Nasz arbitraż. Użytkownik i firma Grindr zgadzają się, że niniejsza Umowa oraz każda jej część stanowi potwierdzenie transakcji mającej charakter handlu międzystanowego, a ustawa FAA ma zastosowanie w każdej sytuacji i reguluje interpretację oraz wykonywanie reguł arbitrażu i procedury arbitrażowej. Wszelkie sprawy objęte sporami muszą być rozpatrywane indywidualnie w wiążącym arbitrażu administrowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego (w tym z wykorzystaniem biurka, materiałów telefonicznych lub wideokonferencji, w stosownych przypadkach i dopuszczonych do zmniejszenia kosztów podróży) dostępne pod adresem https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer%20Rules.pdf.
   Strona, która chce wszcząć arbitraż, musi dostarczyć drugiej stronie wniosek o arbitraż („Wniosek”). Wniosek musi zawierać (1) imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail strony ubiegającej się o arbitraż oraz nazwę użytkownika konta (jeśli dotyczy), a także adres e-mail powiązany z odpowiednim Kontem użytkownika; (2) zestawienie dochodzonych roszczeń prawnych oraz podstawy faktyczne tych roszczeń; (3) opis żądanego środka zaradczego i dokładne obliczenie w dobrej wierze kwoty będącej przedmiotem sporu w dolarach amerykańskich; (4) oświadczenie poświadczające zakończenie procesu rozstrzygania sporów informacyjnych jak powyżej; oraz (5) dowody, że strona wnioskująca uiściła wszelkie niezbędne opłaty za zgłoszenie w związku z takim arbitrażem. Jeżeli strona prosząca o arbitraż jest reprezentowana przez adwokata, Wniosek powinien również zawierać imię i nazwisko adwokata, numer telefonu, adres do korespondencji i adres e-mail. Taki obrońca musi również podpisać Wniosek. Podpisując Wniosek, prawnik oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą, informacjami i przekonaniem, powstałym po przeprowadzeniu uzasadnionego dochodzenia, że: (1) Wniosek nie jest przedstawiany w jakimkolwiek niewłaściwym celu, takim jak nękanie, zbędne opóźnianie postępowania lub niepotrzebne zwiększanie kosztów rozstrzygania sporów; (2) roszczenia, obrona i inne spory prawne są uzasadnione obowiązującym prawem lub niebłahym argumentem za rozszerzeniem, modyfikacją lub odwróceniem istniejącego prawa lub za ustanowieniem nowego prawa; oraz (3) twierdzenia o faktach i roszczeniach o odszkodowanie mają poparcie dowodowe lub, jeśli konkretnie tak określono, prawdopodobnie będą miały poparcie dowodowe po uzasadnionej okazji do dalszego dochodzenia lub ustalenia.
   Arbitrem będzie sędzia w stanie spoczynku lub adwokat posiadający licencję na wykonywanie zawodu w stanie Kalifornia, wybrany przez strony z listy arbitrów organizacji AAA ds. sporów konsumenckich. Jeżeli strony nie będą w stanie uzgodnić arbitra w ciągu trzydziestu pięciu (35) dni od doręczenia Wniosku, wówczas organizacja AAA wyznaczy arbitra zgodnie z regulaminem AAA, z zastrzeżeniem, że w przypadku uruchomienia procedury arbitrażu zbiorowego zgodnie z podpunktem 9, AAA wyznaczy arbitra dla każdej partii.

   Jeśli użytkownik i Grindr nie uzgodnią inaczej lub jeśli nie zostanie uruchomiony proces arbitrażu zbiorowego omówionego w punkcie 9 poniżej, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie, w którym użytkownik mieszka.  Użytkownik i firma Grindr zgadzają się, że arbiter, a nie jakikolwiek federalny, międzynarodowy, stanowy lub lokalny sąd czy agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowaniem, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy, w tym wszelkich roszczeń, że całość lub część niniejszej Umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu, lub że dane roszczenie podlega arbitrażowi, z wyjątkiem następujących: (1) wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do punktu 14 niniejszej sekcji, w tym wszelkie roszczenia, że całość lub część tego samego punktu jest niewykonalna, niezgodna z prawem, nieważna lub podlegająca unieważnieniu, lub że ten sam punkt został naruszony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy, a nie przez arbitra; (2) z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianej w punkcie 9, wszelkie spory dotyczące płatności opłat arbitrażowych będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy, a nie przez arbitra; (3) wszelkie spory dotyczące tego, czy jedna ze stron spełniła jakikolwiek warunek zawieszający arbitrażu, rozstrzygane są wyłącznie przez właściwy sąd, a nie przez arbitra; oraz (4) wszelkie spory dotyczące tego, która wersja postanowienia arbitrażowego ma zastosowanie, rozstrzygane są wyłącznie przez właściwy sąd, a nie przez arbitra.
  5. Orzeczenie Arbitra dla Użytkownika lub Grindr.Użytkownik i firma Grindr wyrażają zgodę, że w sprawach, w których wysokość żądań przekracza 5 000 USD decyzja arbitra będzie uwzględniać zasadnicze ustalenia i wnioski będące podstawą orzeczenia. Arbiter wydaje decyzje dotyczące treści roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniając powszechne zasady sprawiedliwości, i bierze pod uwagę wszystkie środki ochrony stron uznane przez prawo. Arbiter nie jest związany decyzjami wcześniejszych arbitraży, w których uczestniczyli inni Użytkownicy, musi jednak uwzględnić wszelkie decyzje dotyczące tego samego Użytkownika Grindr w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Użytkownik i Grindr wyrażają zgodę, że decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca, a orzeczenie bazujące na tej decyzji może być wydane przez dowolny sąd właściwy.
  6. Zabezpieczenie roszczeń oraz orzeczenie deklaratywne. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Postanowienia arbitrażowego, arbiter może przyznać zabezpieczenie roszczeń lub wydać orzeczenie deklaratywne na rzecz indywidualnej strony domagającej się zadośćuczynienia i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem strony. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie ma na celu wpływać ani nie ma wpływu na warunki określone w punkcie 9 zatytułowanym „Arbitraż zbiorowy”. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy arbitrażowej, jeżeli sąd zdecyduje w drodze ostatecznej decyzji, niepodlegającej dalszemu odwołaniu lub regresowi, że ograniczenia zawarte w niniejszym podpunkcie „Zrzeczenie się roszczeń grupowych i innych roszczeń nie zindywidualizowanych” są nieważne lub niewykonalne w odniesieniu do konkretnego roszczenia lub żądania zadośćuczynienia (takiego jak żądanie publicznego nakazu sądowego), użytkownik i Grindr zgadzają się, że to konkretne roszczenie lub żądanie zadośćuczynienia (i tylko to konkretne roszczenie lub żądanie zadośćuczynienia) zostanie wyłączone z arbitrażu i będzie mogło być rozpatrywane przez sądy stanowe lub federalne w stanie Kalifornia. Wszelkie inne Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu lub w sądzie ds. drobnych roszczeń. Niniejszy podpunkt nie uniemożliwia użytkownikowi ani Grindr udziału w ogólnospołecznym rozstrzygnięciu roszczeń.
  7. Wyjątki od naszej umowy o rozstrzyganie sporów. Istnieją tylko dwa wyjątki dotyczące arbitrażu:
   1. Pierwszy wyjątek: jeśli którakolwiek strona zasadnie przyjmuje, że druga strona w dowolny sposób naruszyła lub podjęła działania grożące naruszeniem praw własności intelektualnej drugiej strony, strona, której prawa zostały naruszone, może wystąpić o zabezpieczenie roszczeń lub o zastosowanie środka tymczasowego do dowolnego sądu właściwego.
   2. Ponadto każda ze stron zachowuje prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie właściwości takich sądów.
  8. Koszty arbitrażu. Użytkownik i firma Grindr wyrażają zgodę, że opłaty rejestracyjne, urzędowe oraz wynagrodzenie arbitra będą uiszczane zgodnie z zasadami organizacji AAA, chyba że niniejsza umowa o arbitraż stanowi inaczej. Strony poniosą własne honoraria adwokackie i koszty w arbitrażu, chyba że arbiter stwierdzi, że albo istota sporu, albo zadośćuczynienie żądane we wniosku o arbitraż było niepoważne lub zostało wniesione w niewłaściwym celu (co mierzy się standardami określonymi w federalnym przepisie postępowania cywilnego 11(b)).
  9. Arbitraż zbiorowy. Aby zwiększyć efektywność administrowania i rozstrzygania arbitrażu, użytkownik i Grindr zgadzają się, że w przypadku stu (100) lub więcej indywidualnych wniosków o arbitraż o zasadniczo podobnym charakterze wniesionych przeciwko Grindr z ramienia lub przy udziale tej samej firmy prawniczej, grupie firm prawniczych lub organizacji, w ciągu trzydziestu (30) dni (lub tak szybko, jak to możliwe po tym terminie), organizacja AAA (1) będzie administrować żądaniami arbitrażowymi w partiach po 100 wniosków na partię (plus, jeśli pozostało mniej niż 100 żądań po grupowaniu opisanym powyżej, ostatnia partia składająca się z pozostałych żądań); (2) wyznaczyć jednego arbitra dla każdej partii; oraz (3) zapewnić rozstrzygnięcie każdej partii jako jednego skonsolidowanego arbitrażu z jednym zestawem opłat rejestracyjnych i opłat administracyjnych należnych od każdej strony za partię, jednym kalendarzem proceduralnym, jedną rozprawą (jeśli istnieje) w miejscu określonym przez arbitra, i jedno ostateczne orzeczenie („Arbitraż zbiorowy”).

   Wszystkie strony zgadzają się, że wnioski mają „zasadniczo podobny charakter”, jeśli wynikają z tego samego wydarzenia lub faktycznej sytuacji albo się do nich odnoszą, podnoszą te same lub podobne kwestie prawne i wnoszą o takie samo lub podobne zadośćuczynienie. W zakresie, w jakim strony nie zgadzają się co do zastosowania procedury arbitrażu zbiorowego, strona nie zgadzająca się poinformuje organizację AAA, a organizacja AAA wyznaczy jedynego stałego arbitra w celu określenia możliwości zastosowania procedury arbitrażu zbiorowego („Arbiter Administracyjny”). W celu przyspieszenia rozstrzygnięcia takiego sporu przez Arbitra Administracyjnego, strony uzgadniają, że Arbiter Administracyjny może określić procedury niezbędne do szybkiego rozstrzygnięcia sporu. Wynagrodzenie Arbitra Administracyjnego pokrywa Grindr.

   Użytkownik i Grindr zgadzają się współpracować w dobrej wierze z organizacją AAA w celu zrealizowania Arbitrażu zbiorowego, w tym uiszczenia pojedynczych opłat zgłoszeniowych i administracyjnych za partie wniosków, a także podjęcia wszelkich kroków w celu zminimalizowania czasu i kosztów arbitrażu, które mogą obejmować: (1) wyznaczenie specjalisty ds. ujawnienia materiału dowodowego, który będzie pomagał arbitrowi w rozwiązywaniu sporów dotyczących tych materiałów; oraz (2) przyjęcie przyspieszonego kalendarza postępowania arbitrażowego.

   Niniejsze postanowienie arbitrażu zbiorowego nie może być w żaden sposób interpretowane jako upoważniające do społecznościowego i/lub masowego arbitrażu ani postępowania jakiegokolwiek rodzaju, ani arbitrażu obejmującego wspólne lub skonsolidowane roszczenia w żadnych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie.

  10. Przyszłe zmiany w Umowie o arbitraż. Z zastrzeżeniem wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Umowy, użytkownik i firma Grindr wyrażają zgodę, że jeśli Grindr w przyszłości zmieni niniejszą umowę o arbitraż, taka poprawka nie będzie miała zastosowania do roszczeń, dla których zostało wcześniej wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Grindr przed datą wejścia w życie takiej poprawki. Poprawka taka będzie miała jednak zastosowanie do wszelkich innych sporów lub roszczeń podlegających umowie o arbitraż, które wynikły lub mogą wyniknąć pomiędzy użytkownikiem a Grindr. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmienione warunki, może zamknąć swoje konto w ciągu trzydziestu (30) dni po opublikowaniu takiego powiadomienia, w wyniku czego nie będzie związany zmienionymi warunkami. Zmiany w niniejszej umowie arbitrażowej nie dają użytkownikowi nowej możliwości zrezygnowania z umowy arbitrażowej, jeśli wcześniej użytkownik zgodził się na wersję niniejszej Umowy i nie zrezygnował w sposób ważny z arbitrażu.
  11. Miejsce arbitrażu. Każdy arbitraż wszczęty zgodnie z niniejszymi Warunkami odbędzie się w hrabstwie Los Angeles lub innym miejscu, które Strony mogą wspólnie uzgodnić, w tym za pośrednictwem wideokonferencji.
  12. Forum do rozstrzygania sporów prawnych. O ile Użytkownik i firma Grindr nie uzgodnią inaczej oraz z wyjątkiem sytuacji opisanych w sekcji 22.2 (sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych), jeśli powyższa umowa o arbitraż zostanie uznana za nieobowiązującą wobec Użytkownika lub określonego sporu bądź roszczenia w wyniku decyzji Użytkownika o wycofaniu się z umowy o arbitraż, w wyniku decyzji arbitra bądź orzeczenia sądowego, lub w sytuacji, gdy Użytkownik jest użytkownikiem zagranicznym, do którego nie ma zastosowywania niniejsza umowa o arbitraż, Użytkownik zgadza się (o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej), że wszelkie roszczenia lub spory, które wynikły bądź mogą wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem a Grindr muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny w okręgu Los Angeles, w stanie Kalifornia. Użytkownik i Grindr wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji osobowej sądów w Hrabstwie Los Angeles, Kalifornia do celów rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń lub sporów.
  13. Klauzula rozdzielności arbitrażu.  Jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszego Postanowienia arbitrażowego zostaną uznane w świetle prawa za nieważne lub niewykonalne, taka część lub części nie będą miały mocy prawnej i zostaną oddzielone, a pozostała część Umowy arbitrażowej pozostanie w pełnej mocy.
  14. UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z ARBITRAŻU. NOWI UŻYTKOWNICY GRINDR MOGĄ ODRZUCIĆ ZAPISY DOTYCZĄCE UMOWY O ARBITRAŻ („REZYGNACJA”), PRZESYŁAJĄC NAM WIADOMOŚĆ E-MAIL ZAWIERAJĄCĄ TAKĄ REZYGNACJĘ NA ADRES [email protected] („POWIADOMIENIE O REZYGNACJI”). GRINDR MUSI OTRZYMAĆ POWIADOMIENIE O REZYGNACJI W CIĄGU TRZYDZIESTU JEDEN (31) DNI OD DATY PIERWSZEJ AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. DOTYCHCZASOWI UŻYTKOWNICY GRINDR MOGĄ PRZESŁAĆ POWIADOMIENIE O REZYGNACJI Z ARBITRAŻU W CIĄGU TRZYDZIESTU JEDEN (31) DNI OD DATY OPUBLIKOWANIA NOWYCH WARUNKÓW.
  15. Procedura rezygnacji z arbitrażu. Aby zrezygnować z arbitrażu w ciągu trzydziestu jeden (31) dni po pierwszym zaakceptowaniu niniejszej umowy, użytkownik musi przesłać nam w wiadomości e-mail swoje imię i nazwisko, adres (ulica, miasto, stan, kod pocztowy), adres/adresy e-mail związane z Kontem/Kontami użytkownika, których dotyczy rezygnacja oraz nieprzerobiony cyfrowy obraz ważnego prawa jazdy użytkownika na adres: [email protected]. Niniejsza procedura jest jedynym sposobem na rezygnację z umowy o arbitraż. Jeśli użytkownik zrezygnuje z umowy o arbitraż, wszystkie pozostałe części niniejszej Umowy oraz część dotycząca sporów (w tym sekcja 20 (Potwierdzenie korzyści płynących z zawarcia umowy z Grindr) i sekcje od 15 do 19 (15 – Reklamy; 16 – Licencje użytkownika końcowego; 17 – Wyłączenia odpowiedzialności Grindr; Brak gwarancji dla użytkownika, 18 – Zabezpieczenie i zwolnienie Grindr z odpowiedzialności, oraz 19 – Ograniczenie odpowiedzialności Grindr oraz odszkodowania Użytkownika) będą nadal miały zastosowanie wobec użytkownika. Rezygnacja z niniejszej umowy o arbitraż nie ma wpływu na jakiekolwiek wcześniejsze, inne lub przyszłe umowy arbitrażowe, które użytkownik może mieć z nami.
  16. ZRZECZENIE SIĘ NIEKTÓRYCH PRAW. WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK I FIRMA GRINDR NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO WNOSZENIA POZWÓW DO SĄDU I PROWADZENIA PROCESU PRZED SĘDZIĄ LUB ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH (POZA SĄDEM DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ ZGODNIE Z POWYŻSZYMI POSTANOWIENIAMI). UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE NIE MOŻE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA, PRYWATNEGO PEŁNOMOCNIKA LUB W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM, ANI UCZESTNICZYĆ JAKO CZŁONEK GRUPY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIA, W JAKIMKOLWIEK PROCESIE SĄDOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB INNYM POSTĘPOWANIU WSZCZĘTYM PRZECIWKO NAM I/LUB POWIĄZANYM OSOBOM TRZECIM, NAWET JEŚLI ARBITRAŻ NIE JEST WYMAGANY NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OKREŚLONYCH W PUNKCIE 9 SEKCJI POWYŻEJ. Użytkownik i Grindr postanawiają w zamian, że wszelkie Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszym postanowieniem arbitrażowym, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 9 powyżej. W postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego podlega bardzo ograniczonej weryfikacji. Niniejszy podpunkt nie uniemożliwia użytkownikowi ani Grindr udziału w ogólnospołecznym rozstrzygnięciu roszczeń.
  17. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ. Ponadto użytkownik i Grindr zgadzają się, że wszelkie Spory, które zostały wyszczególnione w niniejszej Umowie arbitrażowej, muszą zostać rozpatrzone w drodze arbitrażu w ramach obowiązującego okresu przedawnienia dla tego roszczenia lub kontrowersji, w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu. Podobnie użytkownik zgadza się, że wszystkie obowiązujące przepisy o przedawnieniu będą miały zastosowanie do takiego arbitrażu w taki sam sposób, w jaki te przepisy o przedawnieniu miałyby zastosowanie w odpowiednim sądzie właściwej jurysdykcji.
 23. POLITYKA SKŁADANIA POWIADOMIEŃ I USUWANIA TREŚCI.
  1. Grindr szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od Użytkowników. Grindr bezzwłocznie i bez powiadomienia zamknie konta Użytkowników, którzy w uznaniu Grindr dokonają wielokrotnego naruszenia takich praw. Użytkownik dokonujący wielokrotnego naruszenia to Użytkownik, który został co najmniej dwa razy powiadomiony przez Grindr o dokonywanych naruszeniach i/lub którego Treści Użytkownika zostały co najmniej dwa razy usunięte z Usług Grindr. (Należy pamiętać, że zgodnie z ustępem 8 zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kont za pojedyncze naruszenie).
  2. Jeśli Użytkownik będący właścicielem praw autorskich bądź jego przedstawiciel uzna, że treści udostępniane w Usługach Grindr naruszają posiadane przez niego prawa autorskie, może wówczas przesłać Wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich Grindr powiadomienie zawierające następujące informacje:
   1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzucane naruszenie;
   2. Oznaczenie dzieła objętego prawami autorskimi, którego dotyczy zarzucane naruszenie lub, jeśli w jednym powiadomieniu ujętych jest kilka dzieł objętych prawami autorskim, które zostały udostępnione we właściwych Usługach Grindr, reprezentatywna lista takich dział udostępnionych we właściwych Usługach Grindr;
   3. Oznaczenie materiału, którego dotyczy zarzucane naruszenie lub który jest przedmiotem naruszenia, oraz który ma być usunięty lub zablokowany; dostateczne informacje umożliwiające Grindr określenie lokalizacji takiego materiału;
   4. Dostateczne informacje umożliwiające Grindr nawiązanie kontaktu ze stroną składającą skargę, np. adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail umożliwiający kontakt ze stroną składającą skargę;
   5. Oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, iż użycie materiału w sposób opisany w skardze nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo (np. „Jestem w dobrej wierze przekonany/-a, że wykorzystanie treści chronionej prawem autorskim znajdującej się we wskazanym miejscu nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo”.); oraz
   6. Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzucane naruszenie (np. „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są dokładne oraz że jestem właścicielem praw autorskich lub zostałem/-łam upoważniony/-a do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które mogą być naruszone wyżej wskazaną treścią”.).
  3. Użytkownik może przesłać powiadomienie o zarzucanym naruszeniu do Wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Grindr na adres:

   Grindr LLC
   Attention: Copyright Agent
   E-mail: [email protected]

   Dla zachowania jasności na adres Wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Grindr należy przesyłać wyłącznie powiadomienia, o których mowa w tej sekcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powiadomienie do Wyznaczonego agenta ds. praw autorskich będzie ważne wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań sekcji 23. Należy pamiętać, że zgodnie z ustępem 512(f) amerykańskiej ustawy o prawach autorskich, każdy, kto rozmyślnie przedstawia fałszywe informacje mówiące o naruszeniu praw przez materiał bądź działanie, podlega odpowiedzialności.

 24. DODATKOWE WARUNKI APPLE APP STORE. Następujące dodatkowe warunki mają dotyczą Użytkownika korzystającego z Oprogramowania Grindr pobranego z serwisu Apple App Store. W zakresie, w jakim pozostałe warunki niniejszej Umowy są mniej rygorystyczne lub sprzeczne z warunkami niniejszej sekcji 24, zastosowanie mają bardziej rygorystyczne lub sprzeczne warunki niniejszej sekcji 24, jednak wyłącznie w odniesieniu do Oprogramowania Grindr pobranego z serwisu Apple App Store:
  1. Potwierdzenie.Grindr i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Grindr i Użytkownikiem, a nie Apple, oraz że spółka Grindr, nie Apple, jest wyłącznie odpowiedzialna za Oprogramowanie Grindr oraz jego zawartość. W zakresie, w jakim niniejsza Umowa zawiera zapisy dotyczące zasad użycia Oprogramowania Grindr, które są mniej restrykcyjne od Zasad użycia przewidzianych dla Oprogramowania Grindr w Warunkach świadczenia usług Apple App Store lub są z nimi sprzeczne, zastosowanie mają bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki Apple.
  2. Zakres licencji. Licencja udzielona Użytkownikowi na Oprogramowanie Grindr jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Grindr na urządzeniu iOS będącym w posiadaniu i kontroli Użytkownika oraz zgodnie z Zasadami użycia określonymi w Warunkach świadczenia usług Apple App Store.
  3. Konserwacja i pomoc techniczna. Grindr ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie usług serwisowych i wsparcia dla Oprogramowania Grindr zgodnie z niniejszą Umową (jeśli obowiązuje) lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Grindr i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że Apple nie ma jakiegokolwiek obowiązku świadczenia usług serwisowych i wsparcia dla Oprogramowania Grindr.
  4. Gwarancja. Grindr ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje na produkt (wyraźne lub dorozumiane z przepisów prawa) w zakresie, w jakim nie zostały skutecznie wyłączone. Jeśli Oprogramowanie Grindr nie spełni wymagań określonych obowiązującą gwarancją, Użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Oprogramowania Grindr; oraz, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Apple nie będzie posiadać jakichkolwiek innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania Grindr, a wszelkie inne roszczenia, straty, obowiązki, uszkodzenia, koszty lub wydatki związane z niezgodnością z warunkami gwarancji będą wyłączną odpowiedzialnością Grindr.
  5. Oświadczenia dotyczące produktów. Grindr i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że Grindr, a nie Apple, ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej związanych z Oprogramowaniem Grindr bądź posiadaniem i/lub korzystaniem przez Użytkownika z Oprogramowania Grindr, w tym: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkty; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących braku zgodności Oprogramowania Grindr z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony praw konsumenta lub podobnych przepisów. Niniejsza Umowa nie ogranicza odpowiedzialności Grindr wobec Użytkownika poza zakres dopuszczany przez obowiązujące prawo.
  6. Prawa własności intelektualnej. Grindr i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że w przypadku roszczeń strony trzeciej zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej strony trzeciej przez Oprogramowanie Grindr bądź posiadanie lub używanie przez Użytkownika Oprogramowania Grindr, Grindr, a nie Apple, będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za analizę i zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej oraz obronę przed takimi roszczeniami.
  7. Nazwa i adres twórcy oprogramowania. Dane kontaktowe Grindr na potrzeby przesyłania pytań użytkowników końcowych, skarg oraz roszczeń dotyczących Oprogramowania Grindr zostały podane w sekcji 26.7 poniżej.
  8. Warunki umowy z osobami trzecimi. Podczas korzystania z Oprogramowania Grindr użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących warunków umownych osób trzecich.
  9. Beneficjent zewnętrzny. Grindr i użytkownik przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi osobami trzecimi oraz że po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków niniejszej Umowy firma Apple będzie miała prawo (i będzie się uważać, że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.
 25. SPECJALNE WARUNKI PAŃSTWOWE DOTYCZĄCE TWOJEGO PRAWA DO ANULOWANIA. Następujące postanowienia zostają dodane do niniejszej Umowy dla użytkowników płatnej subskrypcji mieszkających w następujących stanach: Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa, Kalifornia, Karolina Północna, Minnesota, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Rhode Island, Wisconsin lub w jakimkolwiek innym stanie, którego prawa mogą wymagać powiadomienia o prawach do anulowania: użytkownik, który dokonuje zakupu, może odstąpić od niniejszej Umowy wolny od kar i roszczeń, w dowolnym czasie przez północą trzeciego dnia roboczego określonego w stosunku do sprzedawcy wskazanego w kontrakcie pierwotnym, następującego po dniu zawarcia tego kontraktu, nie wliczając niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Aby odstąpić od niniejszej Umowy, należy przesłać pocztą lub dostarczyć podpisane i opatrzone datą powiadomienie lub przesłać telegram zawierający informację, że użytkownik będący kupującym odstępuje od niniejszej Umowy lub inne sformułowanie mające podobny sens. Takie powiadomienie zostanie wysłane na następujący adres wraz z adresem e-mail lub numerem telefonu użytym do założenia konta Grindr:

  Grindr LLC
  P.O. Box 69176
  West Hollywood, CA 90069

  W przypadku subskrypcji zakupionych za pośrednictwem Apple App Store lub sklepu Google Play należy również uzyskać dostęp do swojego konta w tym sklepie i postępować zgodnie z instrukcjami w celu zmiany lub anulowania subskrypcji.

  W przypadku śmierci Użytkownika przed końcem opłaconego okresu subskrypcji kurator spadku Użytkownika jest uprawniony do otrzymania zwrotu części opłaty uiszczonej przez Użytkownika z tytułu subskrypcji za okres przypadający po śmierci Użytkownika. Jeśli Użytkownik stanie się niepełnosprawny (w sposób uniemożliwiający korzystanie z płatnej subskrypcji, a taka niepełnosprawność jest potwierdzona na piśmie przez lekarza) przed końcem opłaconego okresu subskrypcji, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu części opłaty uiszczonej przez Użytkownika z tytułu subskrypcji za okres przypadający po nabyciu niepełnosprawności poprzez przesłanie Grindr powiadomienia na adres wskazany powyżej.

 26. POSTANOWIENIA RÓŻNE.
  1. Rozdzielność postanowień, zrzeczenie się postanowień umownych. Użytkownik i Grindr wyrażają zgodę, że jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne od niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Od postanowień niniejszej Umowy można odstąpić wyłącznie w formie dokumentu pisemnego podpisanego przez stronę uprawnioną do czerpania korzyści z takiego postanowienia. Niezażądanie przez którąkolwiek stronę wypełnienia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie ma żadnego wpływu na prawo tej strony do egzekwowania takiego wypełnienia w przyszłości. Zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za dalsze zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia tego samego bądź innego postanowienia niniejszej Umowy.
  2. Aktualizacje umowy: Najnowsza wersja niniejszego Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie https://www.grindr.com/terms-of-service/ i będzie regulować korzystanie przez użytkownika z Usług Grindr. Grindr może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę. Jeśli Grindr stwierdzi, według własnego uznania, że zmiany niniejszej Umowy są istotne, powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem (np. w aplikacji lub e-mailowo).
  3. Zawiadomienia. Grindr może przekazywać Użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian niniejszej Umowy, e-mailowo lub poprzez opublikowanie ich w Usługach Grindr. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na korzystanie ze środków łączności elektronicznej. W celu przekazania Grindr powiadomienia Użytkownik może przesłać takie powiadomienie na adres korespondencyjny i adres e-mail podane w sekcji 26.7, a doręczenie będzie skuteczne w chwili odbioru powiadomienia.
  4. Zakaz cedowania przez Użytkownika, możliwość cedowania przez Grindr. Użytkownikowi nie wolno przenosić ani cedować niniejszej Umowy ani jakichkolwiek praw i licencji w niej udzielonych. Grindr może jednak w dowolnym czasie oraz z dowolnego powodu przenieść lub scedować bez ograniczeń niniejszą Umowę oraz zawarte w niej zobowiązania na osobę trzecią. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku nabycia naszej spółki, działalności lub aktywów przez inną spółkę taka transakcja nabycia może uwzględniać sprzedaż lub przekazanie Treści Użytkownika, a Użytkownik zgadza się na takie przekazanie bez podejmowania dalszych działań lub bez potwierdzenia.
  5. Przetrwanie przepisów. Następujące sekcje będą obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy, po wypowiedzeniu korzystania z Usług Grindr lub po rezygnacji z subskrypcji takich usług: 1–4, 5.3, 5.4, 6–8, 10.6, 10.7, 11, 13–15, 16 (z wyłączeniem sekcji 16.2), 17–24 i 26.
  6. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Poprzednie, obecne i przyszłe spółki powiązane Grindr (tj. spółki kontrolujące Grindr, kontrolowane przez Grindr lub objęte wspólną kontrolą) są zewnętrznym beneficjentem wszystkich praw, ochrony i korzyści przyznanych Grindr na mocy niniejszej Umowy, w tym sekcji 21. W pozostałym zakresie nie ma zewnętrznych beneficjentów praw wynikających z niniejszej Umowy.
  7. Nagłówki; całość umowy. Nagłówki zawarte w niniejszej Umowie umieszczono wyłącznie dla wygody użytkownika. Nagłówki te nie stanowią części niniejszej Umowy, nie ograniczają jej postanowień ani nie wpływają na nie w żaden sposób. Niniejsza Umowa zawiera przykłady, które nie stanowią wyczerpującej listy przykładów. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumień zawartych pomiędzy użytkownikiem oraz Grindr w zakresie opisanego w niej przedmiotu, a wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej.
  8. Ujawnianie informacji przez nas; pytania użytkownika. Usługi opisane w niniejszej Umowie oferowane są przez spółkę Grindr LLC, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069, USA. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg należy napisać na powyższy adres lub na adres: [email protected]. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z Oddziałem Obsługi Klienta Działu ds. Konsumenckich dla stanu Kalifornia, pisząc na adres: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub dzwoniąc pod numer (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

Specjalne warunki dla użytkowników międzynarodowych

 1. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO. Do użytkowników mieszkających w Wielkiej Brytanii, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują kolizyjne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Odstąpienie od umowy w okresie 14 dni. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usług Premium Grindr w ciągu czternastu (14) dni bez podawania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od zakupu przez Użytkownika Usług Premium Grindr. Jeśli Użytkownik korzystał z bezpłatnego okresu próbnego, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od rozpoczęcia okresu próbnego. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Usług Premium Grindr w ciągu czternastodniowego (14) okresu rezygnacji, Użytkownik musi poinformować nas na adres [email protected] o swojej decyzji o rezygnacji, składając wyraźne oświadczenie. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia umieszczonego w załączniku I(B) dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Niezwłocznie prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania decyzji o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Nie istnieją odrębne opłaty za odstąpienie od umowy, ale, z wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi nie przysługują również żadne zwroty kosztów. Użytkownikowi zostanie zwrócona proporcjonalna kwota opłaty za użycie Usług Premium za niewykorzystany okres ich użycia. Użytkownik nadal będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługi Premium za okres świadczenia Usług Premium do czasu otrzymania przez nas decyzji Użytkownika o odstąpieniu, (wyłączając bezpłatny okres próbny, za który nie jest pobierana żadna opłata) i zatem nie dokonamy zwrotu opłaty za tę część okresu świadczenia Usług Premium. Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu czternastu (14) dniu po dniu, w którym Użytkownik poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na Usługi Premium. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, których Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę.
  2. Wyjątki dotyczące ograniczeń odpowiedzialności. Żadne postanowienie w niniejszej Umowie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności spółki Grindr (lub jej powiązanych spółek, wykonawców, podwykonawców, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, zewnętrznych dostawców lub licencjodawców) za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa bądź podania fałszywych informacji bądź jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
  3. ARBITRAŻ NIEMAJĄCY ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK BĘDĄCY MIESZKAŃCEM WIELKIEJ BRYTANII I PODLEGAJĄCY DYREKTYWIE W SPRAWIE ALTERNATYWNYCH METOD ROZSTRZYGANIA SPORÓW (2013/11/UE) ORAZ ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW (UE 524/2013) (ORAZ WSZELKIM PRZEPISOM WYKONAWCZYM W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE) NIE BĘDZIE PODLEGAĆ UMOWIE O ARBITRAŻ Z SEKCJI 22. ZASTOSOWANIE BĘDĄ MIEĆ NATOMIAST POSTANOWIENIA SEKCJI 22.8 (FORUM DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW PRAWNYCH), CHYBA ŻE PRZEPISY PRAWNE STANOWIĄ INACZEJ. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE SEKCJI 21.8. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest po kliknięciu poniższego linku do tej  platformy.
  4. Brak wpływu na prawo konsumenckie. Jako konsument Użytkownik będzie korzystać z bezwzględnie obowiązujących norm prawa miejsca swojego pobytu. Żadne postanowienie zawarte w niniejszych warunkach, w tym m.in. sekcja 21, nie wpływa na prawa Użytkownika jako konsumenta do powołania się na bezwzględnie obowiązujące normy prawa miejscowego.
  5. Właściwość miejscowa. Prawo miejscowe obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika może umożliwić Użytkownikowi rozstrzyganie sporów związanych z niniejszą Umową w sądach miejscowych, bez względu na postanowienia sekcji 21. Wyrażamy zgodę, aby wszystkie spory niepodlegające postanowieniom sekcji 21. były rozstrzygane w sądach znajdujących się w Los Angeles, w Kalifornii, USA. Niniejsza Umowa nie ogranicza takich praw Użytkownika, które obowiązują bez względu na warunki umów zawartych przez Użytkownika. Zawarcie niniejszej Umowy lub innego porozumienia nie oznacza zgody Grindr na podleganie jurysdykcji sądów innych niż sądy wymienione w ustępie 21. Grindr zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się podleganiu jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów.
 2. UNIA EUROPEJSKA.Do Użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Odstąpienie od umowy w okresie 14 dni. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usług Premium Grindr w ciągu czternastu (14) dni bez podawania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od zakupu przez Użytkownika Usług Premium Grindr. Jeśli Użytkownik korzystał z bezpłatnego okresu próbnego, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od rozpoczęcia okresu próbnego. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Usług Premium Grindr w ciągu czternastodniowego (14) okresu rezygnacji, Użytkownik musi poinformować nas na adres [email protected] o swojej decyzji o rezygnacji, składając wyraźne oświadczenie. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia umieszczonego w załączniku I(B) dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Niezwłocznie prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania decyzji o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Nie istnieją odrębne opłaty za odstąpienie od umowy, ale, z wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi nie przysługują również żadne zwroty kosztów. Użytkownikowi zostanie zwrócona proporcjonalna kwota opłaty za użycie Usług Premium za niewykorzystany okres ich użycia. Użytkownik nadal będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługi Premium za okres świadczenia Usług Premium do czasu otrzymania przez nas decyzji Użytkownika o odstąpieniu, (wyłączając bezpłatny okres próbny, za który nie jest pobierana żadna opłata) i zatem nie dokonamy zwrotu opłaty za tę część okresu świadczenia Usług Premium. Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu czternastu (14) dniu po dniu, w którym Użytkownik poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na Usługi Premium. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, których Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę.
  2. Wyjątki dotyczące ograniczeń odpowiedzialności. Żadne postanowienie w niniejszej Umowie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Grindr (ani jej powiązanych spółek, wykonawców, podwykonawców, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, zewnętrznych dostawców lub licencjodawców) w zakresie, którego nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
  3. ARBITRAŻ NIEMAJĄCY ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK BĘDĄCY MIESZKAŃCEM PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ I PODLEGAJĄCY DYREKTYWIE W SPRAWIE ALTERNATYWNYCH METOD ROZSTRZYGANIA SPORÓW (2013/11/UE) ORAZ ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW (UE 524/2013) (ORAZ WSZELKIM PRZEPISOM WYKONAWCZYM W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE) NIE BĘDZIE PODLEGAĆ UMOWIE O ARBITRAŻ Z SEKCJI 22. ZASTOSOWANIE BĘDĄ MIEĆ NATOMIAST POSTANOWIENIA SEKCJI 22.8 (FORUM DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW PRAWNYCH), CHYBA ŻE PRZEPISY PRAWNE STANOWIĄ INACZEJ. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z SEKCJĄ 22.8. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest po kliknięciu poniższego linku do tej  platformy.
  4. Brak wpływu na prawo konsumenckie. Jako konsument użytkownik będzie korzystać z bezwzględnie obowiązujących norm prawa miejsca swojego pobytu. Żadne postanowienie zawarte w niniejszych warunkach, w tym m.in. sekcja 22, nie wpływa na prawa użytkownika jako konsumenta do powołania się na bezwzględnie obowiązujące normy prawa miejscowego.
  5. Właściwość miejscowa. Prawo miejscowe obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika może umożliwić Użytkownikowi rozstrzyganie sporów związanych z niniejszą Umową w sądach miejscowych, bez względu na postanowienia sekcji 22. Wyrażamy zgodę, aby wszystkie spory niepodlegające postanowieniom sekcji 22 były rozstrzygane w sądach znajdujących się w Los Angeles, w Kalifornii, USA. Niniejsza Umowa nie ogranicza takich praw Użytkownika, które obowiązują bez względu na warunki umów zawartych przez Użytkownika. Zawarcie niniejszej Umowy lub innego porozumienia nie oznacza zgody Grindr na podleganie jurysdykcji sądów innych niż sądy wymienione w sekcji 22. Grindr zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się podleganiu jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów.
 3. HISZPANIA.  Oprócz warunków przedstawionych powyżej obowiązujących mieszkańców państw członkowskich UE i zastępujących sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie, do użytkowników mieszkających w Hiszpanii, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia:
  1. Język. Wersja niniejszej Umowy w języku hiszpańskim jest nadrzędna.
  2. Modyfikacje. Grindr poinformuje Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w Usługach i/lub Wytycznych oraz wszelkich zmianach niniejszych Warunków.
  3. Odnowienia. Przed obciążeniem karty kredytowej lub debetowej użytkownika Grindr z wyprzedzeniem powiadomi użytkownika (bezpośrednio lub przez sklep z aplikacjami) o dacie odnowienia subskrypcji na Usługi Premium oraz o subskrypcji próbnej.
  4. Autorskie prawa osobiste. Nie można scedować ani zrzec się autorskich praw osobistych użytkownika do Treści użytkownika.
 4. PORTUGALIA. Oprócz warunków przedstawionych powyżej obowiązujących mieszkańców państw członkowskich UE, do użytkowników mieszkających w Portugalii, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Język. Wersja niniejszej Umowy w języku portugalskim jest nadrzędna.
  2. Modyfikacje. Grindr poinformuje Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w Usługach i/lub Wytycznych oraz wszelkich zmianach niniejszych Warunków.
  3. Odnowienia. Przed obciążeniem karty kredytowej lub debetowej użytkownika Grindr z wyprzedzeniem powiadomi użytkownika (bezpośrednio lub przez sklep z aplikacjami) o dacie odnowienia subskrypcji na Usługi Premium oraz o subskrypcji próbnej.
  4. Autorskie prawa osobiste. Nie można scedować ani zrzec się autorskich praw osobistych użytkownika do Treści użytkownika.
 5. NIEMCY. Do Użytkowników mieszkających w Niemczech, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Zgoda na usunięcie danych. Użytkownik rozumie, że przez użycie Usług Grindr użytkownik wyraża zgodę na usunięcie swoich danych (np. zapisów czatów) zaraz po przekazaniu ich innym użytkownikom.
  2. Ograniczenia odpowiedzialności. Następujące postanowienia obowiązują w miejsce sprzecznych lub niespójnych sformułowań zawartych w Warunkach:
   1. Wir sind ausschließlich wie folgt haftbar: Wir haften unbeschränkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (i) für Schäden die aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehen; (ii) bei Vorsatz; (iii) bei grober Fahrlässigkeit; und (iv) gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Ohne dass dies das Vorstehende einschränkt haften wir für leichte Fahrlässigkeit nur im Falle der Verletzung einer „wesentlichen“ Pflicht aus diesem Vertrag. „Wesentliche“ Pflichten in diesem Sinne sind Pflichten, die für die Erfüllung des Vertrags nötig sind, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks in Frage stellen würde, und auf deren Einhaltung Du daher regelmäßig vertrauen darfst. In diesen Fällen ist die Haftung beschränkt auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden; in sonstigen Fällen besteht keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit.
   2. Soweit die Haftung von Grindr nach den vorstehenden Vorschriften ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von Grindr für seine gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
   3. Diese Haftungsbegrenzungen bleibt über das Ende des Vertragsverhältnisses mit Dir und Grindr sowie über die Dauer Deiner Nutzung der Grindr Services hinaus wirksam.
  3. Podwyżki cen. Niezależnie od sekcji 7 będziemy podnosić ceny i zmieniać Usługi wyłącznie w zakresie dozwolonym przez niemieckie prawo.
  4. Brak odszkodowania. Sekcja 18 nie ma zastosowania do użytkownika.
  5. Zamknięcie konta. Grindr może zamknąć konto Użytkownika wyłącznie, jeśli Użytkownik naruszy niniejszą Umowę lub przepisy prawa. W przypadku zamknięcia konta Grindr dokona zwrotu opłat zgodnie z prawem niemieckim. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, których Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę.
  6. Autorskie prawa osobiste. Nie można scedować ani zrzec się autorskich praw osobistych użytkownika do Treści użytkownika.
 6. KANADA. Do Użytkowników mieszkających w Kanadzie, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Rozwiązywanie sporów. Sekcje 22 (Arbitraż) i/lub 22.6 (Zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych) nie będą miały zastosowania do użytkownika, jeśli takie postanowienia są niewykonalne w prowincji, w której mieszka użytkownik. We wszystkich takich przypadkach sekcja 22.8 nadal będzie mieć zastosowanie.
  2. Prawa do odstąpienia.Mieszkańcy wybranych prowincji mogą być uprawnieni do odstąpienia od Usług Premium zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Grindr będzie uznawać takie prawa do odstąpienia.
 7. AUSTRALIA. Do użytkowników mieszkających w Australii, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów. Wyrażając zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych jurysdykcjach na świecie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inne jurysdykcje (w tym USA) mogą nie oferować środków ochrony prywatności tożsamych ze środkami przewidzianymi w Ustawie o prywatności z 1988 r. (Cth). Użytkownik może nie dysponować środkiem prawnym wobec Grindr, gdyż ani australijska Zasada zachowania prywatności 8.1 ani ustęp 16C Ustawy o prywatności nie będą miały zastosowania.
  2. Inżynieria odwrotna. Ograniczenie dotyczące modyfikacji, dezasemblacji, dekompilacji lub inżynierii wstecznej Usług Grindr podlega prawom użytkownika przewidzianym w Części III, Rozdział 4A (Działania niestanowiące naruszenia praw autorskich w programach komputerowych) Ustawy o prawach autorskich z 1968 r. (Cth).
  3. Gwarancje konsumenckie. Odpowiedzialność Grindr za niewypełnienie warunków obowiązujących gwarancji konsumenckich wynikająca z Części 3-2 Rozdziału 1 australijskiego Prawa konsumenckiego ograniczona jest do:
   1. w przypadku towarów dostarczonych użytkownikowi: wymiany towarów lub dostarczenia towarów zamiennych (lub zwrotu kosztu wymiany lub zastąpienia) lub naprawy towarów (lub zwrotu kosztu naprawy); oraz
   2. w przypadku usług świadczonych na rzecz Użytkownika: ponownego dostarczenia usług lub zwrotu kosztu ponownego dostarczenia usług.
 8. ARGENTYNA. Do użytkowników mieszkających w Argentynie, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Odstąpienie od umowy w okresie 10 dni. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Usług Premium Grindr w ciągu dziesięciu (10) dni bez podawania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie dziesięciu (10) dni od zakupu przez Użytkownika Usług Premium Grindr. Jeśli Użytkownik korzystał z bezpłatnego okresu próbnego, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie dziesięciu (10) dni od rozpoczęcia okresu próbnego. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Usług Premium Grindr w ciągu dziesięciodniowego (10) okresu rezygnacji, Użytkownik musi poinformować nas na adres [email protected] o swojej decyzji o rezygnacji, składając wyraźne oświadczenie. Niezwłocznie prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania decyzji o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Nie istnieją odrębne opłaty za odstąpienie od umowy, ale, z wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi nie przysługują również żadne zwroty kosztów. Użytkownikowi zostanie zwrócona proporcjonalna kwota opłaty za użycie Usług Premium za niewykorzystany okres ich użycia. Użytkownik nadal będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługi Premium za okres świadczenia Usług Premium do czasu otrzymania przez nas decyzji Użytkownika o odstąpieniu, (wyłączając bezpłatny okres próbny, za który nie jest pobierana żadna opłata) i zatem nie dokonamy zwrotu opłaty za tę część okresu świadczenia Usług Premium. Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, których Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę.
  2. Polityka składania powiadomień i usuwania treści. Do użytkowników będących mieszkańcami Argentyny nie ma zastosowania Polityka składania powiadomień i usuwania treści zawarta w sekcji 22. Jeśli natomiast użytkownik jest przekonany, że jakakolwiek treść udostępniana w Usługach Grindr szkodzi użytkownikowi i może być uznana za ewidentnie niezgodną z prawem, użytkownik może przesłać powiadomienie do Grindr, wskazując taką treść i dostarczając dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz opis szkody poniesionej w wyniku takich treści. Grindr przeanalizuje roszczenie i, jeśli wskazany materiał zostanie uznany za ewidentnie niezgodny z prawem (np. pornografia dziecięca, dane umożliwiające popełnienie przestępstwa, wzmianki o charakterze przestępczym lub rasistowskim), wówczas Grindr przystąpi do procedury usuwania treści. Wszelkie inne treści, które mogłyby wyrządzić szkodę, ale których nie można uznać za ewidentnie niezgodne z prawem, nie będą podlegać procedurze usuwania realizowanej przez Grindr, chyba że użytkownik dostarczy sądowy nakaz usunięcia takich treści. Wszystkie powiadomienia związane z taką procedurą należy przesyłać na adres [email protected].
 9. BRAZYLIA. Do Użytkowników mieszkających w Brazylii, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie:
  1. Prawo do odstąpienia. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Usług Grindr w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie siedmiu (7) dni kalendarzowych od zakupu przez Użytkownika Usług Premium Grindr. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Usług Grindr w siedmiodniowym (7) okresie rezygnacji, Użytkownik musi poinformować nas na adres [email protected] o swojej decyzji o rezygnacji, składając wyraźne oświadczenie. Niezwłocznie prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania decyzji o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Dokonamy zwrotu wszelkich kwot zapłaconych przez Użytkownika. Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki oraz w najkrótszym możliwie terminie po dniu, w którym Użytkownik poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, których Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inną metodę.
  2. Arbitraż niemający zastosowania do użytkownika. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika.
  3. Powiadomienie o usunięciu treści wrażliwych lub prywatnych. W przypadku niedozwolonego ujawnienia obrazów, nagrań wideo, zdjęć lub jakichkolwiek innych materiałów użytkownika przedstawiających nagość lub prywatne treści o charakterze seksualnym, Grindr podejmie wszystkie konieczne kroki, w zakresie mającym zastosowanie do naszych usług technicznych, służące usunięciu takich treści w staranny sposób oraz w najkrótszym możliwym terminie, pod warunkiem że użytkownik poinformuje nas o istotnym naruszeniu, dokładnie identyfikując niedozwolony materiał. Ponadto jeśli użytkownik zetknie się z nieprawdziwą, obraźliwą, nieprzyzwoitą lub nieprzyjemną treścią innych użytkowników, może poinformować nas o takiej treści, umożliwiając nam podjęcie możliwych do przeprowadzenia działań w celu jej usunięcia.
  4. Zastosowanie prawa brazylijskiego. Użytkownik i Grindr wyrażają zgodę, że prawo brazylijskie będzie mieć również zastosowanie do niniejszej Umowy, a w szczególności do praw do prywatności, ochrony danych osobowych, poufności prywatnych rozmów oraz dzienników. Użytkownik i Grindr zobowiązują się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów brazylijskiego prawa.
  5. Przechowywanie dokumentacji Konta Użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem brazylijskim będziemy przechowywać dzienniki aplikacji w sposób poufny, w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku przez sześć (6) miesięcy od daty subskrypcji Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia dzienników aplikacji i/lub innej dokumentacji konta, w tym prywatnych rozmów, w celu uzyskania zgodności z orzeczeniem sądowym.
  6. Naliczanie kar. Jeśli Grindr w dowolnym czasie postanowi obciążyć Użytkownika opłatą za część lub całość Usług Grindr, na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika zostanie wyświetlony komunikat umożliwiający Użytkownikowi (i) potwierdzenie odpowiednich usług i naliczonej za nie opłaty, w którym to przypadku Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych karty kredytowej; lub (ii) odrzucenie odpowiednich usług i dalsze korzystanie z bezpłatnej części Usług Grindr.
  7. Ograniczenie odpowiedzialności. Postanowienia związane z ograniczeniem odpowiedzialności przewidziane w niniejszej Umowie mogą co do zasady nie mieć zastosowania wobec Użytkownika, gdyż obowiązek wypłaty odszkodowania stanowi zasadę porządku publicznego w Brazylii. Użytkownik i Grindr są świadomi, że prawo brazylijskie nie przewiduje odszkodowania za szkody pośrednie, a wyłącznie za straty faktyczne oraz utratę zysków spowodowaną bezpośrednio i natychmiast przez takie szkody.
  8. Przedawnienie roszczeń Użytkownika. Postanowienia niniejszej Umowy związane z przedawnieniem roszczeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika w przypadku, gdy odpowiednie brazylijskie przepisy przewidują inny bądź określony okres przedawnienia roszczeń. W takiej sytuacji Użytkownik będzie podlegać określonemu okresowi przedawnienia przewidzianemu w obowiązującym prawie brazylijskim.
  9. Zmiany niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu oraz według wyłącznego uznania, jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszej Umowie bez względu na wcześniejszą zgodę Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach.
 10. INDIE. Do użytkowników mieszkających w Indiach, w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, zastosowanie mają następujące postanowienia, które zastępują sprzeczne warunki zawarte w niniejszej Umowie.
  1. Usuwanie niektórych nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści. Każdy mieszkaniec Indii lub dowolna osoba występująca w imieniu takiego mieszkańca ma prawo zgłosić i zażądać niezwłocznego usunięcia wszelkich treści, które ukazują lub przedstawiają taką osobę zupełnie lub częściowo nagą albo w trakcie czynności o charakterze seksualnym, lub które w jakikolwiek sposób podszywają się pod taką osobę.  Wszelkie takie treści można zgłaszać firmie Grindr, kontaktując się z pracownikiem Grindr ds. skarg i zażaleń (panem Brace) e-mailowo na adres [email protected]
  2. Pomoc rządowa. Personel rządu indyjskiego lub upoważnionej agencji może zgłosić i zażądać usunięcia niezgodnych z prawem informacji lub zgłosić i poprosić Grindr o pomoc w dochodzeniu w sprawie incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem lub innych przestępstw, kontaktując się z urzędnikiem ds. skarg Grindr (panem Brace) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].
  3. Niedozwolone działania i zastosowania. Oprócz zakazanych zachowań i zastosowań określonych w sekcji [9.3] oraz w celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik nie może hostować, wyświetlać, przesyłać, modyfikować, publikować, przesyłać, przechowywać, aktualizować ani udostępniać jakichkolwiek informacji, które:
   1. należą do innej osoby i są informacjami, do których użytkownik nie ma żadnych praw; są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, pedofilskie, naruszające prywatność innej osoby, w tym prywatność ciała, obraźliwe lub napastliwe ze względu na płeć, oszczercze, niewłaściwe ze względów rasowych lub etnicznych, dotyczące lub zachęcające do prania brudnych pieniędzy lub hazardu albo w inny sposób niezgodne z obowiązującym prawem lub z nim sprzeczne;
   2. są szkodliwe dla dzieci;
   3. naruszają jakiekolwiek prawa patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności;
   4. naruszają wszelkie obowiązujące prawo;
   5. oszukują lub wprowadzają odbiorcę w błąd co do pochodzenia wiadomości lub świadomie i celowo przekazują informacje, które są ewidentnie fałszywe lub wprowadzające w błąd, ale mogą być postrzegane jako prawdziwe;
   6. umożliwiają podszywanie się pod inną osobę;
   7. zagrażają jedności, integralności, obronności, bezpieczeństwu lub suwerenności Indii, przyjaznym stosunkom z obcymi państwami, porządkowi publicznemu, podżegają do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa podlegającego karze lub uniemożliwiają śledztwo w sprawie jakiegokolwiek przestępstwa albo obrażają inny naród;
   8. zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności dowolnego zasobu komputerowego; i/lub
   9. są ewidentnie fałszywe lub nieprawdziwe i są napisane lub opublikowane w jakiejkolwiek formie, z zamiarem wprowadzenia w błąd lub nękania osoby, podmiotu lub agencji w celu uzyskania korzyści finansowych lub spowodowania jakiejkolwiek szkody jakiejkolwiek osobie.
  4. Odwoływanie się do skarg; pełnomocnik ds. skarg. Należy pamiętać, że Ty lub jakakolwiek inna osoba może złożyć skargę lub skargę dotyczącą jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub Wytycznych dla społeczności, w tym wszelkich zabronionych zachowań lub zastosowań, lub jakiejkolwiek innej kwestii związanej z Usługami Grindr, w tym odpowiedzi na jakiekolwiek domniemane naruszenie niniejszej Umowy lub Wytyczne dla społeczności, kontaktując się z Grindr's Grievance Officer (Pan. Brace) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Ponadto Użytkownik lub dowolna inna osoba może również złożyć taką skargę lub zażalenie bezpośrednio w ramach Usług Grindr lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].  Składając skargę lub zażalenie, należy podać wszelkie szczegóły, które mogą pomóc Grindr w rozpatrzeniu zgłoszenia.  Grindr potwierdzi otrzymanie skargi lub zażalenia i zajmie się zgłoszeniem w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo.
  5. Zamknięcie konta. Należy pamiętać, że Grindr zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta lub dostępu dowolnego użytkownika aplikacji, który otrzymał liczne powiadomienia o naruszeniach.
  6. Zmiany. Grindr poinformuje swoich użytkowników o wszelkich zmianach wprowadzonych w niniejszych Warunkach, publikując je na stronie internetowej. Użytkownicy zarejestrowani w Grindr otrzymają informacje o zmianie warunków w wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

Data wejścia w życie: 6 lipca 2022 r. lub po akceptacji przez użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.