ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 2022-07-06

Πιο κάτω παρατίθενται τα μετρικά στοιχεία για όλα τα αιτήματα δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου που έλαβε η Grindr παγκοσμίως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Δικαίωμα απορρήτου

Αριθμός

Αριθμός αιτημάτων πρόσβασης1 που ελήφθησαν

1.949 (μέσω της υποστήριξης πελατών) / 230.348 (μέσω του εργαλείου «Λήψη των δεδομένων μου»)

Αριθμός αιτημάτων πρόσβασης που διεκπεραιώθηκαν

415 (μέσω της υποστήριξης πελατών) / 73.232 (μέσω του εργαλείου «Λήψη των δεδομένων μου»)

Αριθμός απορριφθέντων αιτημάτων πρόσβασης

1.534 (μέσω της υποστήριξης πελατών)2 / 157.116 (μέσω του εργαλείου «Λήψη των δεδομένων μου»)3

Αριθμός αιτημάτων διαγραφής4 που ελήφθησαν

1.791 (μέσω της υποστήριξης πελατών)5 / 46.340.021 (ανά δεδομένα backend)6

Αριθμός αιτημάτων διαγραφής που διεκπεραιώθηκαν

182 (μέσω της υποστήριξης πελατών) / 46.340.021 (ανά δεδομένα backend)

Αριθμός αιτημάτων διαγραφής που απορρίφθηκαν7

1.609 (μέσω της υποστήριξης πελατών)8 / 0 (ανά δεδομένα backend)

Αριθμός αιτημάτων εξαίρεσης που ελήφθησαν

823 (μέσω της υποστήριξης πελατών) 9 / 132.039.958 (μέσω OneTrust) 10

Αριθμός αιτημάτων εξαίρεσης που διεκπεραιώθηκαν

823 (μέσω της υποστήριξης πελατών) / 132.039.958 (μέσω OneTrust)

Αριθμός αιτημάτων εξαίρεσης που απορρίφθηκαν

0 (μέσω της υποστήριξης πελατών) 11 / 0 (μέσω OneTrust)

Μέσος αριθμός ημερών απόκρισης12 σε αιτήματα πρόσβασης13

2,6

Μέσος αριθμός ημερών απόκρισης σε αιτήματα διαγραφής14

0,4

Μέσος αριθμός ημερών απόκρισης σε αιτήματα εξαίρεσης15

0,6

1Τα «αιτήματα πρόσβασης» αντιστοιχούν στα «αιτήματα για γνώση» σύμφωνα με τον CCPA.

2Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αιτήματα που απορρίφθηκαν από την υποστήριξη πελατών και επίσης αιτήματα κατά τα οποία ένας χρήστης επικοινώνησε με την Grindr για ένα αίτημα πρόσβασης, του δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αυτόνομης ολοκλήρωσης του αιτήματος πρόσβασης (δηλ. μέσω του εργαλείου «Λήψη των δεδομένων μου»), στη συνέχεια δεν απάντησε με την ενέργεια στην οποία προέβη (π.χ., άλλαξε γνώμη, πραγματοποίησε μόνος λήψη των δεδομένων του). Ως εκ τούτου, αυτός ο αριθμός ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει αιτήματα πρόσβασης τα οποία στη συνέχεια διεκπεραιώθηκαν μέσω της διαδικασίας «Λήψη των δεδομένων μου» εντός της εφαρμογής.

Σημείωση: Τα αιτήματα πρόσβασης απορρίπτονται μόνο όταν η Grindr δεν περιέχει κανένα αρχείο του χρήστη ή όταν ο χρήστης δεν έχει ολοκληρώσει τις κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης λογαριασμού.

3Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αιτήματα που θεωρούνται «εγκαταλελειμμένα» (δηλαδή, ένα αίτημα υποβάλλεται μέσω του εργαλείου «Λήψη των δεδομένων μου», ωστόσο ο χρήστης δεν καταχωρεί τον κωδικό επαλήθευσης για να λάβει με ασφάλεια τα αρχεία δεδομένων).

4Τα «αιτήματα διαγραφής» αντιστοιχούν στα «αιτήματα για διαγραφή» σύμφωνα με την CCPA.

5Αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιπτώσεων που ένας χρήστης ζήτησε διαγραφή του λογαριασμού του επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της Grindr.

6Αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιπτώσεων που ζητήθηκε διαγραφή ενός προφίλ (ανά δεδομένα συστήματος υποστήριξης).

7Τα αιτήματα διαγραφής απορρίπτονται μόνο όταν η Grindr δεν περιέχει κανένα αρχείο του χρήστη ή ο χρήστης δεν ολοκλήρωσε τις κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης λογαριασμού.

8Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τα απορριφθέντα αιτήματα και επίσης τον αριθμό περιπτώσεων που ένας χρήστης επικοινώνησε με τη Grindr με αίτημα διαγραφής, του δόθηκαν οδηγίες για το πώς να ολοκληρώσει τη διαγραφή του λογαριασμού του μόνος του και στη συνέχεια δεν απάντησε με την ενέργεια στην οποία προέβη (π.χ. άλλαξε γνώμη, διέγραψε το προφίλ μόνος του).

9Αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιπτώσεων που ένας χρήστης ζήτησε να εξαιρεθεί από τουλάχιστον έναν σκοπό επεξεργασίας επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της Grindr.

10Αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιπτώσεων που ένας χρήστης ζήτησε να εξαιρεθεί από τουλάχιστον έναν σκοπό επεξεργασίας, όπως παρουσιάζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης συναινέσεων της Grindr, την OneTrust.

11Τα αιτήματα εξαίρεσης απορρίπτονται μόνο όταν η Grindr δεν περιέχει κανένα αρχείο του χρήστη ή ο χρήστης δεν ολοκλήρωσε τις κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης του λογαριασμού.

12Η «Ανταπόκριση» αντιστοιχεί στην «ουσιαστική ανταπόκριση» σύμφωνα με το CCPA.

13,14,15Αντιστοιχεί στον μέσο αριθμό ημερών που χρειάστηκε η υποστήριξη πελατών της Grindr για να ανταποκριθεί σε τέτοια αιτήματα.