POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE FIRMY GRINDR

Data wejścia w życie: 6 lipca 2022 r. lub po akceptacji przez użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przedstawiamy Politykę prywatności i plików cookie firmy Grindr („Polityka”). Wszelkie określenia w niniejszych zasadach takie jak „Grindr”, „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do firmy Grindr LLC, jej spółek macierzystych i spółek zależnych, np. Grindr Canada Inc. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób firma Grindr LLC przetwarza Dane osobowe i zapewnia użytkownikowi kontrolę nad nimi. W serwisie Grindr „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkownika lub w uzasadniony sposób powiązać je z nim bezpośrednio lub pośrednio. „Przetwarzanie” Danych osobowych oznacza sposób gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania oraz przechowywania danych osobowych. Niniejsza polityka obejmuje takie działania w obrębie wszystkich naszych usług („Usługi” lub „Usługi Grindr”). Dokument zawiera linki do stron [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ] z przydatnymi informacjami.

Niniejsza polityka obejmuje następujące Usługi Grindr:

W przypadku przetwarzania Danych osobowych pracowników, kontrahentów i kandydatów Grindr prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z naszymi praktykami przetwarzania danych.

Nasze zobowiązanie do zachowania prywatności. Przy wykorzystaniu globalnej aplikacji społecznościowej LGTBQ+ Usługi Grindr umożliwiają udostępnianie informacji o sobie, w tym informacji wrażliwych, takich jak orientacja seksualna i dokładna lokalizacja, nam, usługodawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, oraz innym użytkownikom Grindr. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi kontroli nad jak największą ilością Danych osobowych, które udostępnia w ramach Usług Grindr. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności i plików cookie oraz naszym Regulaminem Usługi. Aby zadbać o ciągłą transparentność naszych działań, oprócz regularnych aktualizacji niniejszych Zasad, w ramach Usług Grindr użytkownik będzie od czasu do czasu otrzymywać wyskakujące powiadomienia o prywatności, które mają pomóc w zrozumieniu, w co się angażuje, wybierając określone funkcje lub usługi.

Grindr LLC jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z Usług Grindr, użytkownik przekazuje informacje firmie Grindr w Stanach Zjednoczonych i jej dostawcom usług (w Stanach Zjednoczonych i innych krajach). Jeśli użytkownik zamieszkuje inne państwo, należy pamiętać, że Stany Zjednoczone i inne kraje mogą nie zapewniać takiej samej ochrony prywatności jak kraj zamieszkania użytkownika. 

Dopuszczalny wiek. Usługi Grindr są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, na ogół w wieku osiemnastu (18) lat lub starszych. Jeśli użytkownik wie, że dziecko lub osoba niepełnoletnia podała Dane osobowe w Usługach Grindr, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z narzędzia do zgłaszania w aplikacji (tutaj można uzyskać więcej informacji) lub wysyłając zgłoszenie poza swoim kontem Grindr, klikając tutaj. Dzięki temu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania.

Mieszkańcy Kalifornii. Prosimy zapoznać się ze swoimi prawami do ochrony prywatności w Kalifornii, aby dowiedzieć się o konkretnych przywilejach, które przysługują użytkownikowi na mocy kalifornijskich przepisów dotyczących prywatności.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Gdy użytkownik korzysta z Usług Grindr, gromadzimy jego Dane osobowe, z których większość jest przez niego podawana. Możemy gromadzić dane o interakcjach użytkownika, korzystaniu z naszych Usług oraz otrzymywać informacje od osób trzecich. [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]

CO ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA?

Głównym powodem, dla którego wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika, jest umożliwienie świadczenia Usług Grindr takich jak udostępnianie Użytkownikowi podstawowych funkcji Aplikacji, zapewnianie pomocy technicznej i dbanie o bezpieczeństwo platformy. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w konkretnych celach i na określonych podstawach prawnych, jeśli jest to wymagane. [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy Dane osobowe, aby:

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Aby umożliwić użytkownikowi nawiązywanie znajomości, Grindr pozwala Użytkownikowi udostępniać informacje o sobie Społeczności Grindr i osobom trzecim w związku z zapewnianymi przez nas Usługami Grindr opisanymi w niniejszej Polityce. Ogólnie rzecz biorąc, udostępniamy Dane Osobowe użytkownika w następujący sposób:

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których informacje te zostały zebrane, albo w inny sposób dozwolony lub wynikający z Obowiązków prawnych, Regulaminu Usługi Grindr i/lub Wytycznych dla społeczności Grindr. Zachowujemy również identyfikator urządzenia (tj. IDFV i Android ID) oraz ograniczone informacje z dzienników przez okres do dwóch lat po usunięciu konta na potrzeby wewnętrznych raportów, wskaźników i statystyk.Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych lub bezpieczeństwa. Grindr może na przykład zachować pewne informacje o koncie, identyfikator urządzenia (tj. IDFV i Android ID) oraz ograniczone informacje z dzienników w przypadku kont, które zostały zablokowane lub naruszyły Regulamin Usługi Grindr i/lub Wytyczne dla społeczności Grindr. W pewnych okolicznościach Grindr może przechowywać wiadomości czatu użyte do celów zgłoszenia zachowań naruszających przepisy i skutkujących zablokowaniem konta. [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]

Zapis danych na serwerze i lokalnie: Grindr przechodzi na przechowywanie wiadomości czatu na swoich serwerach, aby usprawnić korzystanie z Usług Grindr, oferując lepsze funkcje bezpieczeństwa i poprawiony komfort obsługi na wielu platformach i urządzeniach, umożliwiając dłuższe przechowywanie danych zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Przypominamy jednak, że wiadomości czatu, w tym obrazy i nagrania, mogą być nadal przechowywane lokalnie na urządzeniach użytkowników i na urządzeniu odbiorcy, nawet jeśli informacje nie są już dostępne na serwerach Grindr. 

DECYZJE I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może podejmować następujące decyzje i korzystać ze swoich praw dotyczących jego Danych osobowych przechowywanych przez Grindr:

Aby dowiedzieć się więcej o naszych funkcjach, które wspierają prywatność i wybory użytkownika, zapraszamy do Centrum pomocy dotyczącej prywatności. Aby skorzystać ze swoich przywilejów decyzyjnych i praw lub złożyć wniosek poza swoim kontem Grindr, należy kliknąć tutaj. Statystyki dotyczące przetwarzania przez Grindr wniosków o dostęp do danych, ich usunięcie lub rezygnację z przetwarzania znajdują się tutaj.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W Grindr kwestia prywatności i ochrony Danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna. Nasz zespół ds. cyberbezpieczeństwa aktywnie dba o bezpieczeństwo, poufność i dostępność Usług Grindr. Nasze zasady i działania koncentrują się na ochronie Danych osobowych użytkownika. Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem środków ochrony danych, aby nie dostały się one w niepowołane ręce. Przypominamy jednak, że żaden sposób transmisji danych przez Internet ani ich przechowywania w formie elektronicznej nie jest w pełni bezpieczny, a Grindr nie może zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkowników. Jeśli będziemy zobowiązani prawnie do poinformowania użytkownika o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do jego Danych osobowych, poinformujemy go o tym elektronicznie lub na piśmie zgodnie z przepisami.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI LUB ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Dane kontaktowe. Chętnie przyjmiemy wszelkie uwagi, pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików cookie, wykorzystywania przez nas Danych osobowych lub naszej odpowiedzi na żądania dotyczące Danych osobowych. W tych kwestiach prosimy o kontakt e-mailowy na adres privacy@grindr.com lub pocztą tradycyjną pod adresem: Grindr LLC, Attn: Privacy Office, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069.

Kontakt z naszym DPO i przedstawicielem EOG. Osoby mieszkające na terenie EOG i Wielkiej Brytanii mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w kraju EOG, w którym zamieszkują bądź pracują lub na terenie którego miało miejsce domniemane naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”). Informacje o organie nadzorującym ochronę danych znajdują się tutaj. Osoby fizyczne w Wielkiej Brytanii mogą złożyć skargę w Biurze Komisarza ds. Informacji (ICO). Osoby będące obywatelami Szwajcarii mają również prawo do wniesienia skargi do szwajcarskiego federalnego komisarza ds. ochrony danych osobowych i informacji. W przypadku skarg od osób mieszkających na terenie EOG lub będących obywatelami Szwajcarii, które nie mogą być rozstrzygnięte z Grindr bezpośrednio, Grindr będzie współpracować z władzami EOG i władzami szwajcarskimi oraz będzie postępować zgodnie z poradami tych organów w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie EOG lub w Wielkiej Brytanii albo ma pytania związane z RODO, może skontaktować się z naszym przedstawicielem w EOG i Wielkiej Brytanii, przesyłając prośbę lub zapytanie na adres pocztowy podany tutaj dla danego kraju zamieszkania.

Można również przesłać prośbę o kontakt z inspektorem ochrony danych (DPO) firmy Grindr za pośrednictwem naszej witryny internetowej tutaj.

W niektórych przypadkach możemy zażądać od użytkownika konkretnych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości przed rozpatrzeniem zgłoszonej prośby.

ZMIANY W POLITYCE

Najnowsza wersja polityki prywatności jest dostępna pod adresem https://www.grindr.com/new-privacy-policy/ i reguluje sposób wykorzystywania przez nas Danych osobowych. Grindr może od czasu do czasu zmieniać niniejsze zasady. Jeśli firma Grindr uzna, według własnego uznania, że zmiany niniejszych Zasad są istotne, powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem (np. w aplikacji lub e-mailowo).