Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຢູ່ສະຫະລັດ ອາເມລິການ, ຂ້ອຍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ ຢາເປຣັບແນວໃດ?

ກີລີດ (Gilead) ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ຜະລິດ ຢາທຣູວາດາ ເຊິ່ງເປັນ ຢາເປຣັບ ສູດດຽວ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.​ ໂຄງການ ການເຂົ້າເຖິງ ຢາງກ້າວໜ້າ ຂອງ ກີລິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຂົ້າເຖິງຢາເປຣັບໄດ້.

ທ່ານສາມາດ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 1-800-226-2056 ຕັ້ງແຕ່ 9:00 ເຊົ້າ ເຖິງ 8:00 ແລງ ຫຼື ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ

Recently viewed articles

Related articles