Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ພຶດຕິກໍາສ່ຽງ ຕໍ່ກັບການຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ມີຫຍັງແດ່?

ຍັງບໍ່ທັນມີ ກໍລະນີການ ຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ຈາກການຈູບ, ການເລຍ,​ ຫຼື ການຊ່ວຍຕົນເອງ.​ ການມີເພດສໍາພັນໂດຍການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ຕໍ່າຫຼາຍ (ຍົກເວັ້ນແຕ່ຖົງຢາງອະນາໄມຈະຊໍາລຸດ ຫຼື ມີຮອຍສີກຂາດ). ການທີ່ຝ່າຍທີ່ເປັນ ລຸກ ມີເພດສໍາພັນ ໂດຍບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນຖືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງລະດັບປານກາງ ແລະ ຝ່າຍທີ່ເປັນ ຮັບ ມີເພດສໍາພັນ ໂດຍບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຖືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອະໄວຍະວະເພດ ຈະມີຄວາມແຂງແຮງກ່ວາ ຮູທະວານ.

ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ແຕ່ບໍ່ລວມ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຫອນໄກ່,​ ຊີຟີລິດ, ໜອງໃນ ແລະ ໄວລັດຕັບ...

Recently viewed articles

Related articles