Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Na Etats-Unis, inki mutindu mu lenda futa mbongo sambu na kubaka PrEP?

Gileadi kele kompani mosi yina ke salaka Truvada, mutindu mosi mpamba ya PrEP yina bo ke ndimaka bilumbu yayi na Etats-Unis. Manaka ya kutoma ya Gileadi ke sadisaka bantu ntangu bo ke kwendaka na bakompani ya asiranse, na bangidika ya ke pesaka lusadisu, mpi ntangu bo ke nwanaka ti bampasi ya nkaka ya me tala mbongo sambu bo baka PrEP.

Nge lenda binga bo na telefone na nimero yayi: 1-800-226-2056 banda na 9H00 tii na 20H00 na ntangu ya esti (EST) to bweta awa sambu na kuzaba mambu mingi.