Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mu kele ve ti kondome, lube, to bima ya kuvukisila nitu. Inki mu lenda sadila?

Kele ti bikuma mingi ya lenda sala nde nge sadila bima ya nkaka na kisika ya kusadila bima ya kuvukisila nitu, balube, to bametode ya ke kangaka nzila na kubaka divumu. Mbala ya nkaka nge kele ve ti mpila ya kuzwa bima yayi, ziku nge ke zingaka ti dibuta na beno to nge ke zingaka na kisika yina kuvanda ti bima ya kuvukisila nitu ta sala nde bantu kuzaba nge, to nge kele muntu ya bo me kumisaka nkento mpi nge ke kuka ve kuzwa bametode ya kusadila sambu nge baka ve divumu yina ke wakana ti nitu na nge mpi mitindu ya kuvukisa nitu yina nge kesalaka.

Ata mambu na nge kele nki mutindu, yo ke vandaka ntangu yonso mbote na kusadila bima yonso sambu na lukanu yina bo me salaka yo—lupetu ya mbote sambu na kibakala kele lupetu yina bo me salaka sambu yo vanda lupetu sambu na kibakala, mpi bametode ya mbote ya kusadila sambu na kubaka ve divumu kele bakondome mpi ba digues dentaires (bima ya bo ke sadilaka sambu na kutanina meno) ya kieleka. Ata mpidina, kele ti bisadilu ya nkaka yina lenda vanda mbote kana nge sadila yo na mutindu ya me fwana.

Bima ya Kusadila na Kisika ya Bima ya Kuvukisila Nitu

Kele ti mitindu mingi kibeni ya kuzwa bima ya kuvukisila nitu na inzo. Yo vanda nge ke sosa kima yina kele bonso dikata, lupetu ya dikata, to bima ya kusadila sambu na kubula muntu ya nge ke vukisa ti yandi nitu yina kele na nsi, yo kele mfunu na kuzaba mitindu ya kufiotuna bigonsa ntangu nge ke sadila bima yai sambu na balukanu ya nkaka kansi ve yina bo sadilaka yo.

Kana nge ke sadila bisadilu ya inzo bonso dikata, nge fwete lwatisa yo kondome sambu yo pesa nge ve kimbefo. Maboko ya brosse mpi bambuma bonso mankondo kele na kati ya bima yina bantu ke sadilaka mingi mpi yina ke monanaka. Bambuma ke vandaka ve butesi na nitu na yo, yo yina yo lenda sala banzila na kondome ebuna yo natila nge bamikrobe. Konso kima yina nge ke sadila bonso dikata ya nge ke kotisa na kisika ya kunenina, nsuka na yo fwete vanda nene kuluta luyantiku na yo sambu yo kangama ve na nitu na nge.

Sambu na bima yina nge ke sadila bonso bima ya ke nikisa, mu mbandu nti ya brosse ya meno ya kura to telefone, yawu kele mfunu na kuzaba kana yawu ke lutisaka ve masa. Sadila kondoma konso ntangu ya nge ke sadila bima yayi mpi sadila yawu kaka sambu na kutedimisa bisika yina kele na nganda ya nitu na nge.

Nge lenda sala lupetu ya dikata na nsadisa ya bima yina nge kele na yo dezia. Nge lenda katula mubenda ya zulu ya kondome sambu na kusadila yo bonso lupetu ya dikata. Nge fwete lwata balupetu ya dikata kaka na bansungi ya nkufi mpi yo fwete salama na bima yina kele pete-pete na mpila nde nge lenda katula yo kukonda mpasi ata ntangu dikata me telama ngolo. Kana nge me yantika kuwa mpasi to nge me mona nde yo me pasuka, katula yo mbala mosi. Kana nge ke kuka ve kukatula yo, sosa nswalu lusadisu ya minganga.

Nge lenda sadila bima bonso oreiller mpi shoseti ntangu nge ke sakana ti kinama ya kuvukisila nitu, nge lenda sadila pense ya bilele bonso pense ya mabele, mpi kusadila mikaba, nsomo ya meno zole, lutu ya dibaya sambu na kukanga to kubula muntu ya nge ke vukisa ti yandi nitu. Sambu na bima yayi yonso ya nge lenda sadila na kisika ya bima ya kuvukisila nitu, zaba bigonsa na yo mpi baka bangidika sambu na kufiotuna yo.

Diambu ya kuluta mfunu ya beto lenda tuba sambu na bima ya kusadila na kisika ya bima ya kuvukisila nitu kele yayi: kukotisa ve na nitu na nge kima yina kele bonso mbele to ya kele ti kura; lwatisa bima yayi kondome; mpi kusadila ve bima yina lenda pasuka na kati ya nitu na nge.

Bima ya Kusadila na Kisika ya Lube

Lube kele na kati ya bima ya mfunu yina ke kumisaka kuvukisa nitu kitoko mpi yo ke fiotunaka bigonsa ya kubaka kimbefo yina ke sambukilaka na kuvukisa nitu. Kana nge lenda zwa ve lube, kele ti bima mingi ya nge lenda sadila na kisika na yo. Nge lenda sadila mate mpi bima mingi ya beto ke sadilaka konso kilumbu na kisika ya lube—Refinery29 kele ti lisiti ya bima ya kusadila na kisika ya lube awa.

Kana nge ke sadila kondome sambu na kubuya kubaka kimbefo yina ke sambukilaka na kuvukisa nitu to kubuya kubaka divumu, bima ya nge ke sadila na kisika ya lube fwete vanda ve ti mafuta. Mafuta lenda pasula kondome mpi kubebisa yo.

Sambu na kuzaba mambu mingi ya me tala lube mpi bima ya kusadila na kisika ya lube, tala Kisika ya Kiese ya Kuvukisa Nitu & Lutwadisu ya Mavimpi Sambu na Lube awa.

Bima ya Kusadila na Kisika ya Bametode ya Kubuya Kubaka Divumu

Kuzwa bima ya kusadila na kisika ya bametode ya kubuya kubaka divumu, mu mbandu kondome to digues dentaires, ke vandaka mpasi. Kele kaka ti bametode fioti ya nge lenda sadila sambu na kubuya kubaka divumu yina nge lenda sadila ntangu nge kele ve ti kondome to digue dentaire.

Nge fwete sadila ve bima bonso basashe bonso kondome ntangu nge ke vukisa nitu mpi ke kotisa dikata na nitu ya kinkento to na kisika ya kunenina. Mfunu ya kondome ke vandaka ya kusadisa sambu dikata kutambula mbote na kati. Kumeka kusala kima mosi ya kele bonso kondome na nsadisa ya bima yayi kele ve mutindu ya mbote ya kusala mambu sambu na kuditanina na kimbefo ya ke sambukilaka na kuvukisa nitu to sambu na kubuya kubaka divumu.

Kansi, nge lenda sala kondome, latex/latex ya me konda ba gan, to sashe to lele yina lenda pasuka ve sambu na kusala digue dentaire sambu na kufika kisika ya kunenina to nitu ya kinkento ntangu nge ke vukisa nitu na munoko. Kuvila ve nde kusadila sashe lenda sala nde nge pema ve mbote.

Bonso sambu na bima yonso ya ke yingaka bima ya nkaka yina beto me tubila, bo me salaka ve bima yayi sambu bantu kusadila yawu bonso kondome mpi beto lenda tudila yawu ve ntima sambu na kuditanina na kimbefo yina ke sambukilaka na kuvukisa nitu to na kubuya kubaka divumu.

Kana nge kele ti bangiufula na yina me tala bima ya kuvukisila nitu, lube, to bametode ya kubuya kubaka divumu to kimbefo, nge lenda solula ti balongi ya Planned Parenthood awa.