Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Miyay daawooyinka HIV ama PrEP qilaaftaa hoormoonada labeebka?

Ma ahan in dhammaan dadka labeebka ah qaataan hoormoonada sida ka qeyb ah aqoonsiga jisniga ee daryeelka caafimaadka la xiriiro laakin kuwa badan way sameeyaan. Ma jiraan isdhaxgalo lagaranayo oo u dhaxeeyo noocyo walba ee badelka daaweynta hoormoonka iyo PrEP.

Ka fiiri fiidiyahaan halka daqiiqo ah oo Ka Badan AIDS wixii dheeraad ah. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)