Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ມີທາງເລືອກການກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງຈາກການຖືພາຫຍັງແດ່ ສໍາລັບຄົນຂ້າມເພດ?

ການຖືພາ ສາມາດຖືຫຼີກລ່ຽງ ໃນຫຼາຍວິທີ ລວມເຖິງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ,​ການກິນຢາ,​ແລະ ການໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດ. ໃນກຸ່ມຄົນຂ້າມເພດບາງຄົນ,​ການຄິດກ່ຽວກັບການຖືພາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນຶກເຖິງຮູບຮ່າງ ທີ່ອາດບໍ່ສົມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ສະດວກສະບາຍ,​ແຕ່ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງ ທາງເລືອກທີ່ມີໃຫ້ທ່ານ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານຈະຖືພາ.

ການກວດການຖືພາ,​ການກວດການຖືພາກັບຄູ່ ຂອງທ່ານ ຫຼື ເລີ່ມການຄຸມກໍາເນີດ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຫຼາຍໆເຫດຜົນ.​ແຕ່ການເຮັດແບບນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວາບຄຸມສຸຂະພາບທາງເພດ ຂອງ ທ່ານ.

ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງໃຊ້ ຮໍໂມນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຮໍໂມນເພດຊາຍ ຫຼື ຮໍໂມນເພດຍິງ ເພື່ອການຄຸມກໍ��ເນີດ ແມ່ນຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.​ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນວ່າ ການຄຸມກໍາເນີດ ຈະເປັນອຸູປະສັກຕໍ່ການໃຊ້ຮໍໂມນ ຂອງ ທ່ານໃນປັດຈະບັນ, ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ໃນ Planned Parenthood's ເຊິ່ງລວມທາງເລືອກຮໍໂມນຟຣີ.​ ຫາກມີຂໍ້ສົງໄສ, ໃຫ້ລົມກັບໝໍ ຜູ້ທີ່ສາມາດແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ.

ສໍາລັບ ເຄັດລັບອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ການຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພ, ກະລຸນາເຂົ້��ເບິ່ງທີ່​ Safer Sex for Trans Bodies (ເປັນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ສະເປນ)

Recently viewed articles

Related articles