Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡੋਮ, ਲੂਬ(ਚਿਕਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ), ਯਾ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣੇ(ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ) ਨਹਿ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਖਿਡੌਣੇ, ਚਿਕਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ(ਲੂਬ) ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਯਾ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ ਜਿਨੂੰ ਲਓ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਵ ਵਿਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿ ਮਿਲੇ ਕਰਦੀ।

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣ�� ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ - ਸਬਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿੰਗ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀ (ਕੋਕ ਰਿੰਗ) ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਓਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਬਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਬਚਾਵ ਵਿਧੀ ਅਸਲੀ ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਰਤਾ ਜਾਏ।

ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੱਭਣ ਦੀਆ ਵਧੇਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਡੋ(ਨਕਲੀ ਲਨ),ਕੋਕ ਰਿੰਗ(ਲਨ ਉਤੇ ਪਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ) ਯਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਲੱ�� ਰਾਹੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇਯਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਿਲਡੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਰਾਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਕੰਡੋਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੇਅਰ-ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸਕਦੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਵਿਕ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਲਡੋ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੱਸ ਨਾ ਜਾਏ।

ਜਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਯਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੇ ਏਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਉਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋ।

ਕੋਕ ਰਿੰਗ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡੋਮ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਕ ਰਿੰਗ ਥੋਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਓਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇਜਿਕ ਹੋਦਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਤਾਰੇਯਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਯਾ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰ ਦੀਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ।

ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਰਸੀ ਥੈਲੀ, ਕਪੜੇ ਸੁਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿਪ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ਕਲੈਂਪ, ਅਤੇ ਬੇਲਟ, ਕਰਾਚੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਡ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤੌ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਬਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ : ਕੋਈ ਚੁਭਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਓ; ਸਾਰੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉਤੇ ਕੰਡੋਮ ਲਗਾਓ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ।

ਲੂਬ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਲੂਬ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ STI ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੂਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ–ਰਿਫਾਇਨਰੀ29 ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੁਬ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ STIs ਜਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਬ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਲ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਬ ਅਤੇ ਲੁਬ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਲੀਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਾਈਡ ਟੂ ਲੂਬ ਏਥੇ ਦੇਖੋ।

ਬਚਾਵ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਬਚਾਵ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੋਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ-ਆਨ ਕੰਡੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ STIs ਜਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ-ਆਨ ਕੰਡੋਮ, ਲੇਟੈਕਸ/ਲੇਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦਸਤਾਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਈਕਰੋਵੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੈਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ STIs ਜਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣਿਆਂ, ਲੁਬ, ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Recently viewed articles

Related articles