Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lenda Monana Ve = Lenda Sambukila Ve Ke Tendula Inki(U=U)?

Siansi me ndimisaka nde ntangu muntu mosi ya ke zingaka ti VIH kele na mutindu ya bo ke bingaka nde lenda monna ve, yandi ke vandaka kaka ve ti sante ya mbote, kansi yandi lenda pesa mpi ve kimbefo ya VIH na bantu ya nkaka. To, Lenda Monana Ve= Lenda Sambukila Ve (U=U).


Yayi kele diambu mosi ya mfunu na disolo ya VIH. Yo ke tendula nde bantu yina ke zingaka ti kimbefo ya VIH yina kele na mutindu yina bo ke bingaka nde lenda monana ve kele ve ti kikuma ya kuvanda na boma nde bo ta pesa kiimbefo yayi na bantu yina bo ke vukisa ti bo nitu. Sambu na kupesa maboko na kumanisa VIH, bantu yina ke zingaka ti VIH fwete nwa konso kilumbu nkisi na bo sambu bo vanda ti sante ya mbote.


Tala UequalsU.org mpi Kimvuka ya Nitu Mbote na Internet (Building Healthy Online Communities) sambu na kubaka bansangu mingi. (Lien yayi ke nata na bansangu ya Kingelesi)