Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kuyini uma sithi: Ayitholakali = Ayikwazi ukungena (A = A)?

Isayensi isiqinisekisile ukuthi uma umuntu ophila negciwane lesandulela ngculaza engabonakali, azigcini kahle. Futhi abakwazi ukudlula i-HIV kunoma ubani omunye. Noma, Ayitholakali = Awukwazi ukungena (A = A).

Lokhu kuthuthukiswa okuphawulekayo emlandweni we-HIV. Kusho ukuthi abantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi abangabonakali abanaso isizathu sokwesaba ukudlulisela igciwane kubalingani bocansi. Abantu abaphila ne-HIV bayingxenye yesisombululo sokuqeda i-HIV nje ngokuthatha imithi abayithatha nsuku zonke ukuze bahlale bephilile.

Bheka i-www.uequalsu.org.  (Xhumana nomthombo wezinhlelo zesiNgisi)