Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kuvanda na mutindu yina bo ke bingaka lenda monana ve ke tendula inki?

Muntu ke vandaka na mutindu yina bo ke bingaka lenda monana ve kana yandi kele ti mikrobe VIH mpi ke bakaka nkisi mbala na mbala na mpila nde yandi ke kangaka mikrobe yina nzila ya kusala na nitu na yandi. Ya kieleka, yawu ke kangaka yawu nzila kibeni yawu yina baekzame ya menga na yandi ta monisa ve nde yandi kele ti mikrobe yayi na nitu na yandi.

Siansi me ndimisaka nde ntangu muntu mosi ya ke zinga ti VIH kele na mutindu ya bo ke bingaka nde lenda monana ve, yandi ke vandaka kaka ve ti sante ya mbote, kansi yandi lenda pesa mpi ve mikrobe VIH na bantu ya nkaka. To, Lenda Monana Ve= Lenda Sambukila Ve (U=U).

Muntu ta bikala na mutindu yina bo ke bingaka lenda monana ve kaka kana yandi ke landa kunwa nkisi mutindu munganga me sonikila yandi.

Kuvanda na mutindu yina bo ke bingaka nde lenda monana ve ke tendula ve nde muntu me beluka na kimbefo ya VIH, kansi yawu kele mutindu ya mbote ya kuditanina na VIH.

Bantu ya nkaka ya ke zingaka ti VIH, mikrobe na bo ya kimbefo yayi ke monanaka. Bo lenda kanga yawu nzila sambu yawu sambukila ve bantu ya nkaka kana bo ke sadila kondome ntangu bo ke vukisa nitu, to kana muntu yina ke vukisa nitu ti bo ke sadila PrEP.

Tala TheBody to www.UequalsU.org sambu na kuzaba mambu mingi. (Lien yayi ke nata na bansangu ya Kingelesi)