Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kung ako ay nasa Estados Unidos, sa anong paraan ako makakabayad para sa PrEP?

Ang Truvada ay produkto ng kumpanyang Gilead. Ito ang natatanging PrEP na aprubado ng Estados Unidos. Ang Advancing Access program ng Gilead ay may mga programang itinaguyod bilang parte ng kanilang layunan upang mapalawak ang sakop ng pagtanggap sa PrEP. Ito ay sa pamamagitan ng paglapit sa insurance companies, at mga pam-pinansyal na programa para sa mga nangangailangan ng PrEP.

Maaaring tawagan ang Gilead mula 9:00am hanggang 8:00pm EST, sa numerong 1-800-226-2056, or puntahan ang link na ito para sa karagdagang impormasyon.