Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຄໍາວ່າ ບໍ່ສາມາດກວດພົບ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ຄົນທີ່ ມີສະຖານະ ບໍ່ສາມາດກວດພົບ ແມ່ນຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນມີສະຖານະ ປະລິມານ ຂອງ ເຊື້ອໄວລັດ ໃນຮ່າງກາຍ ຖືກຢາຕ້ານກົດທັບຈົນບໍ່ສາມາດກວດພົບເຊື້ອ.

ວິທະຍາສາດ ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າ ເມື່ອ ຄົນທີ່ມືເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບ,​ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ແຜ່ເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ກວດບໍ່ພົບ = ບໍ່ແພ່.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຈະມີສະຖານະ ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ແພດ.

ການມີສະຖານະ ບໍ່ສາມາດກວດພົບ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຊື້ອເອຊໄອວີ ຈະຫາຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແຕ່ເປັນພຽງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ໃນການຮັກສາເຊື້ອເອຊໄອວີ ເທົ່ານັ້ນ.

ບາງຄົນທີ່ມີເຊື້ອເອຊໄອວີ ແລະ ຍັງມີເຊື້ອໃນຮ່າງກາຍຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້.​ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກໍສາມາດ ປ້ອງກັນ ການແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້ ໂດຍການ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກັບຄູ່ຮ່ວມຫຼັບນອນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມຫຼັບນອນ ຂອງ ພວກເຂົາ ໃຊ້ຢາເປຣັບ.

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ທີ່ TheBody ຫຼື www.UequalsU.org

Recently viewed articles

Related articles