Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຂ້ອຍສາມາດ ກວດຫາເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ທີ່ບ້ານໄດ້ບໍ່?

ຖ້າຫານທ່ານມີເພດສໍາພັນປະຈໍາ, ການກວດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ແມ່ນວິທີທີ່ຈະຮູ້ສະຖານະ ຂອງ ທ່ານ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ, ມັນເປັນການບໍ່ງ່າຍເລີຍ ທີ່ຈະໄປ ຄລີນິກ,​ຫຼື ທ່ານອາດຈະກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ ໃນການກວດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ.

ໃນບາງສະຖານທີ່,​ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເຄື່ອງກວດ ເຊື້ອເອຊໄອວີ ແບບພົກພາ ທີ່ສາມາດນໍາມາກວດດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບ້ານ. ເຄື່ອງກວດເຊື້ອແບບພົກພາ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະແມ່ນຢໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການກວດ ເອຊໄອວີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິໄຈຢູ່ໂຮງໝໍ,​ແຕ່ການກວດເອງທີ່ບ້ານ ກໍ່ຍັງດີກວ່າບໍ່ກວດເລີຍ. ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການກວດ ເອຊໄອວີ,​ນີ້ຈະເປັນວິທີ່ທາງເລືອກ.

ເກືອບທັງໝົດ ຂອງການກວດ ເອຊໄອວີດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບ້ານ ໃຊ້ເວລາ 23 ຫາ 90 ມື້ ກວ່າທີ່ຈະກວາດພົບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ.​ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຜົນກວດຈະເປັນລົບ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ ເປັນບວກ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະກວດເພີມເຕີມ ລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮູ້ຜົນຈາກການກວດດ້ວຍຕົນເອງ.​ ບັນດາການກວດຕ່າງໆ ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເຊື້ອຂອງທ່ານມີໜ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດ. ຖ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ, ໃຫ້ທ່ານລົມກັບໜໍເຈົ້າຂອງໄຂ້ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຢາເປັບ ທັນທີ.

ປັດຈຸບັນ ມີ 2​ ວິທີ ໃນການກວດຫາເຊື້ອ ເອຊໄອວີດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ບ້ານ. ວິທີທໍາອິດ ແມ່ນການໃຊ້ເຄື່ອງກວດແບບພົກພາ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ ສໍາລີ ເຊັດເອົານໍ້າລາຍຂອງທ່ານມາກວດ ແລະ ສາມາດເປັນຜົນລັບໃນທັນທີ. ວິທີທີ2 ແມ່ນການເກັບຕົວຢ່າງເລືອດເອງຢູ່ບ້ານ ແລ້ວສົ່ງໄປຫ້ອງກວດ ເພື່ອເຂົ້າສຸ່ຂະບວນການກວດ.​ Building Healthy Online Communities ມີຂໍ້ມູນສະເພາະ ກ່ຽວກັບການກວດ 2​ວິທີນິ້.

ຖ້າຜົນກວດ ຂອງ ທ່ານພົບວ່າ ທ່ານຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ, ລວມທັງໝໍເຈົ້າຂອງໄຂ້ ໄດ້ຢືນຢັນຜົນກວດ ຂອງ ທ່ານ.​ ບາງຄັ້ງ,​ ການກວດເລືອດ ແລ້ວຜົນເປັນເລືອດບວກ ປອມ ອາດເກີດຂຶ້ນ.​ ເພາະສະນັ້ນ,​ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືໃຫ້ໝໍເຈົ້າ ຂອງໄຂ້ ທໍາການກວດທ່ານອີກຄັ້ງ.​ ຖ້າກວດແລ້ວ ຍັງພົບວ່າເປັນບວກ,​ ໝໍເຈົ້າຂອງໄຂ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຮັກສາ. ທ່ານອາດຕ້ອງການລົມກັບໝໍເຈົ້າຂອງໄຂ້ກ່ຽວກັບ ການເລີມຕົ້ນໃຊ້ຢາເປຣັບ,​ ເຊິ່ງເປັນ ຢາທີ່ໃຊ້ 1 ເມັດຕໍ່ມື້ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ.

ປັດຈູບັນ ການກວດເລືອດເອງທີ່ບ້ານ ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ປົກກະຕິໃນ ເອີລົບ ແລະ ອາເມຣິກາ.​ ເຂົ້າເບິ່ງທາງເລືອກ ຂອງ ການກວດເລືອດດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບ້ານ ທີ່ນີ້.​ຖ້າທ່ານຢູ່ອັງກິດ, ສາມາດສັ່ງເຄື່ງກວດ ທີ່ນີ້.​ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງກວດທີ່ບໍ່ຖືກກັບທ່ານ,​ ເຂົ້າເບິ່ງສະຖານທີ່ກວດ ເອຊໄອວີໃຫ້ບ້ານທ່ານ ທີ່ນີ້.

Recently viewed articles

Related articles