Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຂ້ອຍສາມາດ ຮັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ຈາກການ ມີເພດສໍາພັນທາງປາກ ຫຼື ບໍ່?

ການມີເພດສໍາພັນທາງປາກ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່��ະໄດ້ຮັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ໜ້ອຍກວ່າການມີເພດສໍາພັນທາງ ຮູທະວານ ຫຼື ທາງ ຊ່ອງຄອດ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຖ້າຫາກວ່າ ມີບາດແຜໃຫຍ່ພາຍໃນປາກ.​ ເຄີຍມີຜົນລາຍງານ ຜູ້ທີ່ຮັບເຊື້ອເອຊໄອວີ ຈາກການມີເພດສໍໍາພັນທາງປາກ ແຕ່ຕົວເລກ ແມ່ນຖືວ່າຍັງຕໍ່າຫຼາຍ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ,​ສາມາດເບິ່ງ ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນີ້.

Recently viewed articles

Related articles