Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຂ້ອຍຫາກໍ່ກວດເລືອດພົບວ່າ ຂອ້ຍເລືອດບວກ ໂດຍການມີເພດສໍາພັດທີ່ບໍ່ໄດ້ບ້ອງກັນ.​ ຂ້ອຍຄວນຈະບອກຄູ່ ຂອງ ຂ້ອຍແນວໃດ?

ການກວດເລືອດພົບວ່າເລືອດບວກ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດປະສົບການທີ່ສະເທືອນອາລົມ.​ ຊ່ວງເວລານີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນເວລາ ທີ່ຈະດູແລ ຮ່າງການ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງ ຕົວທ່ານ.

ໜຶ່ງວິທີ ທີ່ຈະດູແລຕົວທ່ານເອງ ນັ້ນກໍ່ຄື ການລົມກັບຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ. ການຊອກຫາຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈໃນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນສະຖານະທາງສຸຂະພາບ ຂອງ ທ່ານໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຢູ່ຕົວຄົນດຽວ ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທາງຮັກສາ.

ພຽງແຕ່ທ່ານສາມາດ ຄວາບຄຸມສຸຂະພາບ ໂດຍການມີຜົນລັບເລືອດບວກ, ທ່ານກໍ່ສາມາດ ເຕືອນຄູ່ເກົ່າ ຂອງທ່ານ ວ່າເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອຜ່ານການມີເພດສໍາພັນ ໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ເຊັ່ນກັນ. ໂດຍການບອກຄູ່ເກົ່າ ຂອງທ່ານ ວ່າທ່ານມີເລືອດບວກ ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສະຖານະ ຂອງ ຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າຮັບການຮັກສາໄວຂຶ້ນ.

ບໍ່ໄດ້ມີພຽງຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະບອກຄູ່ຂອງທ່ານ ວ່າເຂົາຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການກວດ ຫຼື ການຮັກສາ.​ທ່ານຍັງສາມາດ ຕິດຕໍ່ກັບຄູ່ເກົ່າ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍການໂທ ຫຼື ສົ່ງ ຂໍ້ຄວາມຫາເຂົາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຂົາ ທາງ ໄກຣເດີ້,​ ຫຼື ນັດບອກເຂົາ. ໃນບາງກໍລະນີ ມັນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດ ຫຼື ໜ້າອາຍ ທີ່ຈະບອກຄູ່ ຂອງ ທ່ານວ່າທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອ, ແລະ ການເຮັດແບບນັ້ນບາງທີ ອາດຈະບໍ່ປອດໄດ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,​ທ່ານກໍສາມາດໃຊ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຄູ່ຂອງທ່ານ ທີ່ພະແນກສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື TellYourPartner.org (ສໍາລັບ ອາເມຣິກາ ເທົ່ານັ້ນ).

Recently viewed articles

Related articles