Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ຂ້ອຍບໍ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມ,​ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ຫຼື ອຸປະກອນທາງເພດ. ​ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ຫຍັງແທນ?

ມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຊອກອຸປະກອນທາງເພດ, ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ ເພີ່ມເຕີມ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງທີ່ງາຍ ເພື່ອຈະໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.​ທ່ານອາດຈະອາໄສຢູ່ກັບຄອບຄົວ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ອຸປະກອນທາງເພດບໍ່ມີ ຫຼື ທ່ານອາດເປັນຄົນຂ້າມເພດ ແລະ ບໍ່ສາມມາດ ຊອກຫາອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການມີເພດສໍາພັນຂອງ ທ່ານ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໃຊ້ ອຸປະກອນ ທີ່ເໝາະກັບຈຸດປະສົງການໃຊ້ງານ ຂອງທ່ານ - ແຫວນຮັດອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮັດອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທີພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ:​ ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຂ້ວ. ດັ່ງທີ່ເວົ້າກັນວ່າ,​ມັນມີວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານປອດໄພສະເໝີ ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກວິທີ.

ທາງເລືອກ ຂອງ ອຸປະກອນທາງເພດ

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃນການຊອກຫາ ອຸປະກອນທາງເພດ.​ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກໍາລັງຊອກຫາອະໄວຍະວະເພດຊາຍປອມ, ແຫວນຮັດອະໄວຍະວະເພດ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ ສໍາລັບຊ່ວຍໃນກິດຈະກໍາທາງເພດ,​ມັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວິທີໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ ຈາກການໃຊ້ງານສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ນອກເໜືອຈາກຄໍາແນະນໍາຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນ.

ຖ້າຫານທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮື່ອ ເພື່ອເຮັດອະໄວຍະວະເພດປອມ,​ ຈົ່ງໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໃຊ້ຖົງຢາອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບອື່ນໆ.​ ດ້າມອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຜັກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກໃຊ້ເປັນອະໄວຍະວະເພດປອມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດທີ່ລຽບນຽນທຸກຈຸດ ເພາະສະນັ້ນມັນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງຈີກຂາດ ແລະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການໄດ້ຮັບແບັກທີເລຍທີ່ມາຈາກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ດັ່ງກ່າວ.

ສໍາລັບອຸປະກອນກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດ ທີ່ທ່ານອາດໃຊ້ເປັນ ເຄື່ອງສັ່ນ, ເຊັ່ນ ແປງຖູແຂ້ວເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ໂທລະສັບ. ມັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ພວກມັນກັນນ້ຳໄດ້ຫຼືບໍ່.​ ຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສະເໝື ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ກັບພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ພາຍນອກຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ.

ແຫວນຮັດອະໄວຍະວະເພດ ອາດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານມີໃນປັດຈຸບັນ. ແຫວນຮັດອະໄວຍະວະເພດ ຄວນຖືກໃຊ້ໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄວນຖືກສ້າງຈາກວັດຖຸທີ່ຍືດຍຸ່ນໄດ້ ເພາະຈະເປັນການງ່າຍໃ��ການຖອດເຂົ້າອອກ ເຖິງແມ່ນວ່າອະໄວຍະວະເພດຈະແຂງຕົວ. ຖ້າຫາກທ່ານເລີ່ມທີ່ຈະຮຸ້ສຶກບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຫຼື ສັງເກດເຫັນວ່າມີຖາດສຽດສີເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ຖອດແຫວນຮັດອອກທັນທີ.​ຖ້າຫານທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ທ່ານຕ້ອງໄປພົບໝໍທັນທີ.

ອຸປະກອນເຊັ່ນ:​ໝອນ ແລະ ຖົງຕີນ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ໃນການຊ່ວຍຕົນເອງສໍາເລັດຄວາມໄຄ່, ເຂັມຂັດເຄື່ອງ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືກະຕຸ້ນຫົວນົມ ແລະ ສາຍແອວ ຫຼື ບ່ວງໄມ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ ເຄື່ອງມືໃນການຫຼິ່ນກິດຈະກຳທາງເພດແບບຮຸນແຮງ. ການທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນທາງເລືອກ ທີ່ໃຊ້ແທນອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອທາງເພດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງລະວັງ ສໍາລັບອຸປະກອນທາງເພດ ແລະ ທາງເລືອກ ທີ່ໃຊ້ແທນອຸປະກອນທາງເພດ ຄື: ຫ້າມເອົາສິ່ງທີ່ມີຄົມ ຫຼື ວັດຖຸ ອີເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ,​ປົກປິດທຸກໆອຸປະກອນດ້ວຍຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ຢ່າງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ອາດແຕກຫັກງ່າຍ ເມື່ອເອົາເຂົ້າໃນຕົວຂອງທ່ານ.

ທາງເລືອກ ທີ່ໃຊ້ແທນ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ

ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ ການຮ່ວມເພດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ. ມັນມີຫຼາຍວິທີ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ.​ ນໍ້າລາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ ສາມາດໃຊ້ແທນເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງ ທາງເລືອກອື່ນໆ ທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນແຈວຫຼໍ່ລື່ນໄດ້ ທີ່ນີ້.

ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນການຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ ຈາກການຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ, ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ຂອງ ທ່ານ ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບນໍ້າມັນ.​ ນ້ໍາມັນສາມມາດເຮັດໃຫ້ຖົງຢາກອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໝົດປະສິດທິພາບ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ທາງເລືອກ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ,​ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ Center for Sexual Pleasure & Health's Guide to Lube ທີ່ນີ້.

ທາງເລືອກ ທີ່ໃຊ້ແທນ ອຸປະກອນທາງເພດ

ວິທີການຊອກຫາ ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອທາງເພດ ເຊັ່ນ: ຖົງຢາງອະນາໄມ,​ຢາງຫຸ້ມແຂ້ວ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.​ ມີພຽງວິທີຫນ້ອຍດຽວທີ່ທ່ານຄວນລອງ ເພື່ອປະດິດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ເມື່ອທ່ານບໍ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ຢາງຫຸ້ມແຂ້ວ.

ປັນດາສິ່ງຂອງເຊັ່ນ:​ຖົງປລາສຕິກ, ແລະ ແນວຫໍ່ຂອງກິນທີ່ເປັນປລາສຕິກ ບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ແທນຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນການມີເພດສໍາພັນ. ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດຊ່ວນຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂ້າງໃນ. ພະຍາຍາມໃຊ້ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ແທນຖົງຢາກອະນາໄມ ຈະບໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຫຼີກລ່ຽງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ການຕັ້ງຄັນ.

້ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ,​ທ່ານສາມາດປັບ ເຈວສໍາລັບ ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຖົງມື, ຫຼື ຢາງປລາສຕິກ ທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອເຮັດສິ່ງຫຸ້ມແຂ້ວ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນ ນໍ້າອະສຸຈິເຂົ້າໃນປາກ ຕອນທ່ານເຮັດກິດຈະກໍາທາງປາກ. ຈື່ໄວ້ວ່າການໃຊ້ປລາສຕິດຫຸ້ມປາກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄື່ງ ຕໍ່ອະໄວຍະວະເພດ ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມເພດ ຂອງ ທ່ານ

ໂດຍທາງເລືອກທັງໝົດທັງມວນທີ້ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຈາກການຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປ້ອງກັນ ແລະ ການຖືພາ ໄດ້ດີເທົ່າກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ຖ້າຫາກທ່ານ ມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ທາງເລືອກ ຂອງ ການໃຊ້ ອຸປະກອນທາງເພດ, ສານຫຼໍ່ລື່ນ,​ຫຼື ອຸປະສັກຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດ ສອບຖາມເຂົ້າມາທາງ ສູນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານສຸຂະພາບ Planned Parenthood ໄດ້ທີ່ນີ້.

Recently viewed articles

Related articles