Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Keti PrEP kele na insi na beto?

Na luyantiku, bo salaka Truvada sambu na kunwanisa kimbefo VIH na bantu yina kele ti yawu, kansi bubu yayi beto me zaba nde bantu yina kele ve ti kimbefo VIH lenda nwa yawu sambu na kuditanina na kimbefo yayi kana bo me sala mambu yina lenda sala nde bo baka yawu. Bubu yayi ngidika ya Etats-Unis ya ke talaka mambu ya bankisi mpi ya madia ke ndimaka nde bo sadila Truvada bonso PrEP mpi bimvuka ya mutindu mosi ya luyalu ya Peru, ya France, ya Afrika ya Sudi, ya Kenya, ya Izraele, mpi ya Canada ke ndimaka yawu mpi mutindu yina.

Kele ti bansi ya nkaka, mu mbandu Thaïlande mpi Brésil, yina bo ke pesaka bantu ya nkaka PrEP na nzila ya bansosa ya bo ke salaka sambu na kuzaba kana nkisi yango kele mbote to ve. Mpi na bisika mingi diaka, bantu yina ke nwaninaka banswa ya bantu ke lomba nde bo pesa bo nswa ya kusadila PrEP kansi balukanu na bo me zabana ntete ve.

Tala PrEP Watch sambu na kuzaba mambu yayi na bansi mingi ya nkaka.

Kana nge ke zingaka na Etats-Unis, tala kisika ya kuzwa PrEP awa.

Kana nge ke zingaka na Royaume-Unis, tala mambu mingi ya me tala kusadila PrEP awa.