Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ke tshwanetse ke direng go netefatsa gore ke itlhatlhobela malwatsi a tlhakanelo dikobo?

Go tswa fela gore tlhakanelo dikobo ke ya mofuta mang.Ngaka o go tlhatlhobela mogare wa HIV, le wa Syphilis a bo a go tsaya motlhapo wa dikarolo dingwe. Ha o dira tlhakanelo dikobo ya eo , netefatsa gore ngaka o go sutlha molomo le marago go tlhola malwetsi a tlhakanelo dikobo

Go botlhokwa go itlhatlhobela Hepatitis B le Hapatitis C ha o nale mogare wa HIV.

Go itse go feta fa lebelela sesupo ditshwantso sa ba Greator than AIDS.