Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ke eng sese ka mpayang mo diphatseng tsa Mogare Wa HIV?

go suna, go ikgotsohatsa ga dina bodiphatsa jwa gore o ka tsenwa ke mogare wa HIV, tlhakanelo dikobo ka legano, go dirisa leleme le sekauso bo diphatsa jwa teng bo ko tlase. Seemo sa go tsenwa ke mogare go sena itshireletso ya sekauso se ko godimo.

Se se amana hela le mogare wa HIV eseng malwetsi a tlhakanelo dikobo jaaka rasephiphi, thosola, chlamydia le hepatitis.