Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ການຂໍອະນຸຍາດ ແມ່ນຫຍັງ?

ການອະນຸຍາດ ແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນ ໃນການລະບຸ ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຮັດຮ່ວມກັນ. ພວກເຮົາສາມາດເຝິກການເຮັດການອະນຸຍາດ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຂໍອະນຸຍາດ ກອດເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ຫຼື ການບອກໃຜບາງຄົນ ທີ່ທ່ານພົບ ໃນໄກຣເດີ້ ວ່າທ່ານມີຄວາມພໍໃຈກັບການມີເພດສໍາພັນແບບໃດ.

ເມື່ອມັນກ່ຽວເນື່ອງເຖິງ ກາຍະສໍາພັນທາງເພດ, ການຂໍອະນຸຍາດ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີສິ່ງບັນຫາໃດໆ. ການຂໍອະນຸຍາດ ແມ່ນເປັນການສື່ສານແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ເກີດຂຶ້ນ 2 ວິທີ ຄື:​ໄດ້ຮັບ ການອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ້ການອະນຸຍາດ.

ການໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ໝາຍເຖິງ ການໄດ້ຮັບຄວາມຊັດເຈນ, ການຢືນຢັນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຂອງທ່ານຮູ້ສຶກປອດໄພ, ໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນການຮ່ວມເພດ. ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນຫຼາຍວິທີ ລວມເຖິງການຖາມຄໍາຖາມເຊັ່ນ: "ຂ້ອຍຂໍແກ້ເສື້ອເຈົ້າໄດ້ບໍ່ທີ່ຮັກ" ແລະ ການຖາມຄໍາເຫັນເຊັ່ນ: "ເຈົ້າໜ້າຮັກຫຼາຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຈູບເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະວ່າຫຍັງບໍ່ທີ່ຮັກ?"

ການໃຫ້ການອະນຸຍາດ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ຄູ່ຂອງ ທ່ານ ຮູ້ວ່າທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ພໍໃຈກັບກິດຈະກໍາ ການຮ່ວມເພດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່. ​ທ່ານສາມາດໃຫ້ການອະນຸຍາດ ໂດຍໃຊ້ການສື່ສານທາງການເວົ້າ ເຊັ່ນ: "ແບບນັ້ນແຫຼະທີ່ຮັກ, ເອົົາອີກ,​ ແຮງອີກ" ຫຼື ອາດຈະເປັນ ພາສາກາຍ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສື່ສານໃຫ້ຄູ່ ຂອງ ທ່ານຮັບຮູ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ່ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີ ໃນການຮ່ວມເພດ.

ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ຈະຈື່ວ່າ ການອະນຸຍາດ ສາມາດພິກກັບໄດ້. ທ່ານເຄີຍເວົ້າຫຍັງກັບບາງຄົນຢູ່ ໄກຣເດີ້ ແລະ ຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງ ເມື່ອທ່ານພົບເຂົາຕົວຈິງບໍ່? ທ່ານສາມາດປ່ຽນໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທ່ານອາດຈະໃຫ້ການອະນຸຍາດບາງຢ່າງໃນ ໄກຣເດີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງຈໍາເປັນ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໄປ ໃນຕອນລົມກັນ ເມື່ອທ່ານພົບຕົວຈິງ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ທ່ານ ແລະ ຄູ່ຂອງທ່ານ ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຮູ້ສິກ ສະບາຍໃຈໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດຮ່ວມກັນ.

ເຂົ້າເບິ່ງ ວີດີໂອສັ້ນ ເພີ່ມເຕີມ ຈາກ Planned Parenthood ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດ. ລາຍຊື່ ຈາກ Teen Vogue ມີຕົວຢ່າງ ວິທີການສື່ສານ ເມື່ອ ມີການອະນຸຍາດເກີດຂຶ້ນ.

Recently viewed articles

Related articles