Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Intee jeer ayaan helaa baaritaanka HIV/STD?

CDC waxay ku talisay in laga roonayaasha iyo labeebyada leh lamaanayaasha kala duwan inay helaan baaritaanka STDs iyo HIV sadex bil illaa lix bil ee walba. Waxay ku xirantahay tirada lamaanayaasha aad leedahay, nooca galmada aad sameyneysid, waxaad rabi kartaa kaliya inaad u balansatid baaritaan nafsadaada sadex bil ee walba.

Si aad u heshid baaritaan dhameystiran, waxaa lagu taliyay in qeybta walba ee jir isticmaalayo galmada la baaraa. Haddii aad sameyneysid galmada afka, weydii marinta afka. Haddii aad sameyneysid dabada ama dhuuqeysid dabada, weydii marinta dabada sidoo kale. Xubnaha taranka waxaa lagu baaraa kaadida.

Ka fiiri fiidiyahaan halka daqiiqo ah oo Ka Badan AIDS wixii warbixin dheeraad ag. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)