Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

HIV ke eng?

HIV ke mogare oo koafatsang masole a mmele.HIV e koafatsa masole a mmele le go o thatafaletsa go tshela o itekanetse, HIV ha e oketsega e ka felela ele bolwetse jwa AIDS.

ka lesego kalafi ee thusang thata gore masole a mmele gore a nne a itekanetse e teng, se se diragala ka go tsaya kalafi ka nako le go e tsaya sentle, mogare wa HIV o wa laolesega.Mo gontsi go dirilwe ebile go santse go dirwa. Gompieno batho baba tshelang ka mogare ba tshela hela jaaka batho baba senang mogare ha ba tsaya kalafi sentle.