Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Go tewa jang fa gotwe ga gona se supo ?

Mogare wa HIV o tlhoka go iponatsa hela mo mothong yoo tsayang kalafi ya gagwe sentle, mme mogare o ritibale mo mmeleng wa motho, o tlhoke le gone go iponatsa ha tlhatlhobiwa.

Maranyane a rurifaditse gore motho yoo tshelang le mogare wa HIV oo sa itshupeng ga ba kgone go hetisetsa mogare ko motho yo mongwe.

Motho a ka tshela fela jalo fa a tsaya kalafi ya gagwe sentle jaaka a laetswe.

Ha mogare wa HIV o sa bonwe mo mmeleng ga se gore o fodile, mo ke thibelo fela.

Batho bangwe baba tshelang ka mogare wa HIV ga ba lemosege, ba ka nna le tlhakanelo dokobo ee sireletsegileng ka go dirisa sekauso kana PrEP