Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ເຊື່ອ ເອຊໄອວີ ແມ່ນຫຍັງ?

ເຊື່ອ ເອຊໄອວີ ແມ່ນ ເຊື້ອພະຍາດ ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ເຊື້ອເອຊໄອວີ ຈະເຂົ້າໄປທໍາລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມ. ເມື່ອເຊື້ອເອຊໄອວີ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ, ມັນຈະນໍາໄປສູ່ກາຍເປັນ ພະຍາດ ເອດສ ໃນທີ່ສຸດ.

ແຕ່ໂຊກດີ ທີ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງການແພດ ໃນບັນຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ພູມຕ້ານທານ ຂອງ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເອຊໄອວີ ແ���ງແຮງຂຶ້ນ ໂດຍການ ເຂົ້າຮັບການຮັກຢາກ ແລະ ຮັບຢາຕ້ານ ທັນທີ່ຫຼັງຈາກຮູ້ວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ສາມາດ ມີຊີວິດ ຄືກັນກໍາຄົນທົ່ວໄປ ຖ້າຫາກ ພວກເຂົາ ເລີມການຮັກສາ ໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຂົ້າເບິ່ງ ວີດີໂອສັ້ນ ເພີ່ມເຕີມ ຈາກ Greater Than AIDS.

Recently viewed articles

Related articles