Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ເປຣັບ (PrEP) ແມ່ນຫຍັງ?

ເປຣັບ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ວິທີ ທີ່ໃໝ່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ໃນການ ຕ້ານກັບ ເຊື້ອພະຍາດ ເອຊໄອວີ ສໍາລັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີເຊື້ອ. ມັນເປັນຢາ ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານການຕິດຕໍ່ ຂອງ ເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ໂດຍການ ຮັບປະທານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຢາເປຣັບ ຍັງບໍ່ສາມາດຕ້ານການຕິດຕໍ່ ຂອງ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນອື່ນໆໄດ້.

ປັດຈະບັນ ຢາເປຣັບ ຊະນິດດຽວ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແມ່ນ ທຣູວາດາ (Truvada) ເຊິ່ງເປັນຢາເມັດ ທີ່ຕ້ອງຮັບປະທານທຸກມື້. ຢາທຣູວາດາ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຢາເປຣັບ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄາດວ່າ ຈະຂະຫຍາຍໄປໃນຫຼາຍໆປະເທດ ໃນໄວໆນີ້.

ເຂົ້າເບິ່ງ ວີດີໂອສັ້ນ ເພີ່ມເຕີມ ຈາກ Greater Than AIDS.

Recently viewed articles

Related articles