Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ແລ້ວ ຂ້ອງຕ້ອງກວດຫຍັງແດ່ ເຖິງຈະເອີ້ນວ່າ ການກວດຢ່າງຄົບຖ້ວນ?

ຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມນີ້ ແມ່ນອີງຕາມ ວິທີການມີເພດສໍາພັນ ຂອງທ່ານ.​ ປົກກະທ່ານໝໍຈະກວດຫາເຊື້ອ ເອຊໄອວີ,​ ກວດເລືອດ ຫາເຊື້ອ ຊີຟິລິດ, ແລະ ກວດຍ່ຽວເພື່ອຫາພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນອື່ນໃນອະໄວຍະວະສືບພັນ ຂອງ ທ່ານ.​ ຖ້າຫາກທ່ານມີເພດສໍາພັນທາງປາກ, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃນວ່າ ທ່ານໝໍໄດ້ມີການໃຊ້ສໍາລີກວດຫາເຊື້ອໃນຊ່ອງປາກ ແລະ ກໍຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອໃນຮູທະວານເຊັ່ນກັນ.

ມັນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ທີ່ຈະກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສຕັບບີ ແລະ ຊີ ຢ່າງຫນ້ອຍຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກທ່ານມີເຊື້ອ ເອຊໄອວີ

ເຂົ້າເບິ່ງ ວີດີໂອສັ້ນ ເພີ່ມເຕີມ ຈາກ Greater Than AIDS.

Recently viewed articles

Related articles