Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Chii Chisingaoneki = Chisingatauriki (C = C)?

Sayenzi yakatsigira kuti kana munhu anorarama nehutachiona aripamushonga uye hutachiona hwasvika pakusaoneka haangoratidzi kuve mutano chete asi kutoti hachakwanise kutapurira vamwe hutachiwana hweHIV. Chii Chisingaoneki = Chisingatauriki (C = C)

Iyi ibudiriro inoshamisa munhoroondo yeHIV. Zvoreva kuti vanhu vanorarama neHIV isisaoneki havana chikonzero chekutya kupfuudza hutachiwana kune vavanoita zvepabonde navo. Vanhu vanorama neHIV vava nejana rokuve pamwe mukupedza kuparira kweshuramatongo nenzira yokuramba vachitora mishonga sokutemerwa kwavo nachiremba zuva roga roga.

Tarisa www.uequalsu.org. (Link iyi inokuendesai kuchinyorwa chizere chechirungu)