Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Chii chinonzi HIV?

Mavara anoti HIV anomirira mazwi echirungu anoti Human Immunodeficiency Virus.Hutachiona hwe HIV hunopedza masoja omuviri simba zvinoita kuti muviri uomerwe nokugara uri mutano. HIV ikaenderera kwenguva refu inoguma yave AIDS (Acquired Imuno Deficience Syndrome).

Mhanza yakanaka iripo ndeye kuti mushonga uriko unoita masoja omuviri agare akasimba. Mukatanga mishonga nokuchimbidza shuramatongo yogarika nayo. Budiriro zhinji yakaitwa uye iri kuenderera mberi. Parinhasi vakabatwa hutachiona vavekungorarama hupenyu hurefu pamwepo sehwavasina kubatwa hutachiona kana vakashingirira kutora mishonga vasingamire.

Tarisa video iyi yeminuti imwechete kubva kuneve Greater Than AIDS munzwe zvizhinji. (Link iyi inokuendesai kuchinyorwa chizere chechirungu)