Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ບໍ່ສາມາດກວດພົບພົບແມ່ນຫຍັງ = ບໍ່ແພ່ ?

ວິທະຍາສາດ ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າ ເມື່ອ ຄົນທີ່ມືເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບ,​ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ແຜ່ເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ກວດບໍ່ພົບ = ບໍ່ແພ່.

ນີ້ເປັນຫຼັກໝາຍອັນດີໃນການ ການພັດທະນາ ວິທີການຮັບມື ກັບ ເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ໃນປະຫວັດສາດ. ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນບໍ່ສາມາດກວດພົບເຊື້ອ ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້. ຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ສາມາດມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ຄືກັນກັບຄົນປົກກະຕິ ໂດຍການຮັບປະທານຢາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ທີ່ UequalsU.org ແລະ Building Healthy Online Communities

Recently viewed articles

Related articles