Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

A diritibatsi tsa mogare wa HIV di lwantsanya le mmele wa gago?

Batho ba ba iphetotseng bong, ga nke ba sekegela botsogo jwa bone tebang le matute a mmele a sesadi kgotsa a senna jaaka mang le mang a ka dira. Ga go ise go itsewe gore a gona le ope o iphetotseng bong o kileng a leka go fetola matute a gagwe a mmele go a dira a senna kgotsa a sesadi le gore lefa ba dirile jalo a ba kgona go sireletsega gore ba seka ba fetisetsa malwetsi ko go ba bangwe.

Go itse go feta fa lebelela sesupo ditshwantso sa ba Greator than AIDS.